Informace pro klienty SMS finance, a.s.

Právní řád České republiky ukládá společnosti SMS finance, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 25381512, zapsaná v obchodním rejstříku sp. zn. B 19946 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „SMS“) povinnost seznámit své klienty a potenciální klienty s následujícími informacemi. Tyto povinnosti vyplývají zejména z následujících právních předpisů:

 • Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
 • Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

Investiční služby

Informace pro klienty podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“).

Informace o investičním zprostředkovateli

SMS je na základě registrace a osvědčení vydaného Českou národní bankou, se sídlem na Příkopě 28, Praha 1, 115 03 registrovaným investičním zprostředkovatelem dle ustanovení § 29 odst. 1 ZPKT.

Investiční služby

SMS poskytuje klientům následující investiční služby týkající se především cenných papírů kolektivního investování a případně investičních cenných papírů:

 • přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů
 • investiční poradenství týkajících se investičních nástrojů

Investiční služby jsou poskytovány prostřednictvím poradců (vázaných zástupců) SMS, se kterými má SMS uzavřenu písemnou smlouvu a kteří jsou zapsáni v seznamu vázaných zástupců SMS vedeného Českou národní bankou.

Rozsah investičních služeb a s nimi spojených investičních nástrojů, které může konkrétní poradce poskytnout, je vázán na rozsah jeho registrace jakožto vázaného zástupce SMS v seznamu vázaných zástupců vedeného Českou národní bankou. Rozsah registrace a tedy i rozsah poskytovaných investičních služeb a investičních nástrojů se u každého poradce SMS může lišit a poradce je povinen sdělit zákazníkovi, jaké konkrétní investiční služby a k jakým investičním nástrojům může zákazníkovi poskytnout. V případě pochybností ze strany zákazníka lze rozsah oprávnění ověřit přímo u SMS.
Rozsah poskytovaných investičních služeb u konkrétního poradce lze přímo ověřit i zde:
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz

SMS při poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů předává pokyny následujícím subjektům:

 • Conseq Investment Management, a.s., Rybná 682/14, 110 05, Praha 1, IČO: 26442671
 • Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., Na Pankráci 1658/121, 140 21, Praha 4, IČO: 43873766
 • CYRRUS, a.s., Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 63907020
 • CYRRUS FX, A. S., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČO 28880293
 • NN Investment Partners C.R., a.s., Praha 5, Bozděchova 344/2, PSČ 150 00, IČO 25102869,
 • EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, IČO 60717068

Kontaktní údaje a způsob komunikace

Klienti se mohou na SMS obracet prostřednictvím svého poradce (vázaného zástupce) nebo:

 • osobně na kontaktní adrese společnosti: Antonínovo nám. 92, 738 01 Frýdek-Místek
 • telefonicky na čísle: +420 605 249 338
 • emailem na adrese: info@smsfinance.cz

Komunikace probíhá v českém jazyce.

Informace o zařazení klienta do kategorie

V souladu se ZPKT je společnost SMS povinna provést kategorizaci zákazníka a určit, zda se jedná o profesionálního či neprofesionálního zákazníka.

Důvodem je zajištění potřebné úrovně ochrany u těch zákazníků, kteří nejsou profesionály a jako takoví nemají možnost opatřit si dostatečné množství a kvalitu informací potřebných pro kvalifikované investiční rozhodnutí. Naproti tomu u profesionálních klientů platí předpoklad, že mají potřebné odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic k tomu, aby činili vlastní investiční rozhodnutí a řádně vyhodnocovali rizika, která v souvislosti s investicí podstupují. Nižší míra ochrany profesionálních zákazníků se týká zejména rozsahu poskytovaných informací ze strany investičního zprostředkovatele či odlišný způsob a míra prověřování přiměřenosti poskytnuté investiční služby.

Kategorie zákazníků
V souladu se ZPKT je zákazník zařazen do jedné z následujících kategorií:

 1. Zákazník, který není profesionálním (neprofesionální zákazník)
 2. Profesionální zákazník
 3. Způsobilá protistrana
 1. Neprofesionální zákazník

  Neprofesionálním zákazníkem je osoba, která nesplňuje požadavky profesionálního zákazníka či způsobilé protistrany, tj. výše aktiv, vlastního kapitálu nebo čistého ročního obratu nedosahuje zákonem stanovené výše rozhodné pro zařazení do kategorie profesionálních zákazníků. Neprofesionálním zákazníkům je poskytnuta nejvyšší úroveň ochrany, a to především v oblasti informování zákazníků a vyžadování informací pro posouzení přiměřenosti a vhodnosti investiční služby poskytované SMS.

 2. Profesionální zákazník

  Profesionálním zákazníkem se dle § 2a ZPKT rozumí:

  1. banka a instituce elektronických peněz,
  2. spořitelní a úvěrní družstvo,
  3. obchodník s cennými papíry,
  4. pojišťovna,
  5. zajišťovna,
  6. investiční společnost,
  7. investiční fond,
  8. penzijní fond,
  9. penzijní společnost
  10. osoba, která jako svou rozhodující činnost provádí sekuritizaci,
  11. osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji za účelem snížení rizika (hedging) z obchodů s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. d) až k) a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti,
  12. osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. g) až i) nebo komoditami a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti,
  13. právnická osoba, která je příslušná hospodařit s majetkem státu při zajišťování nákupu, prodeje nebo správy jeho pohledávek nebo jiných aktiv, anebo při restrukturalizaci obchodních společností nebo jiných právnických osob s majetkovou účastí státu,
  14. zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v písmenech a) až l),
  15. stát nebo členský stát federace,
  16. Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka a
  17. Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka nebo jiná mezinárodní finanční instituce.
  18. Profesionálním zákazníkem se dále rozumí
   1. právnická osoba založená za účelem podnikání, která podle poslední účetní závěrky splňuje alespoň 2 ze 3 kritérií, kterými jsou
    1. celková výše aktiv odpovídající částce alespoň 20 000 000 EUR,
    2. čistý roční obrat odpovídající částce alespoň 40 000 000 EUR,
    3. vlastní kapitál odpovídající částce alespoň 2 000 000 EUR,
   2. zahraniční osoba založená za účelem podnikání, která splňuje podmínky stanovené v písmenu a).
 3. Způsobilá protistrana

  Způsobilá protistrana je zvláštní kategorií v rámci skupiny profesionálních zákazníků, vůči které není SMS povinna při poskytování některých investičních služeb dodržovat pravidla jednání se zákazníky ve smyslu § 15 až 15r ZPKT.

Přestup mezi kategoriemi zákazníků

Ve smyslu § 2b ZPKT se zákazník může na vlastní žádost stát profesionálním zákazníkem, resp. může požádat, aby s ním jako s profesionálním zákazníkem bylo zacházeno.

Podmínkou pro přeřazení zákazníka do kategorie profesionálních zákazníků je splnění alespoň dvou ze tří následujících kritérií:

 1. za každé z posledních čtyř po sobě jdoucích čtvrtletí provedl na příslušném regulovaném trhu nebo v příslušném mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě EU obchody s investičním nástrojem, jehož se žádost týká, ve významném objemu a v průměrném počtu alespoň 10 obchodů za čtvrtletí,
 2. velikost jeho majetku tvořeného peněžními prostředky a investičními nástroji odpovídá částce alespoň 500 000 EUR,
 3. po dobu nejméně jednoho roku v souvislosti se svým zaměstnáním, povoláním nebo funkcí vykonával činnost v oblasti finančního trhu, která vyžaduje znalost obchodů nebo služeb, které mají být poskytovány.

Přeřazením zákazníka do kategorie profesionálních zákazníků se snižuje míra ochrany zákazníka, jelikož se předpokládá, že zákazník dokáže přijímat vlastní investiční rozhodnutí a dokáže porozumět rizikům, která tato rozhodnutí přinášejí.

SMS při poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství týkající se cenných papírů kolektivního investování a investičních cenných papírů zařazuje své zákazníky za účelem poskytnutí vyšší míry ochrany do kategorie „neprofesionální zákazník“.

Informace o pravidlech proti střetu zájmů

SMS poskytuje své služby širokému spektru klientů a zároveň spolupracuje s řadou dalších osob, a proto nelze vždy bezpečně vyloučit hrozbu střetu zájmů. SMS proto přijímá následující opatření za účelem minimalizace rizik vyplývajících z potenciálního střetu zájmů. SMS kdykoli poskytne na žádost svých klientů podrobnější informace týkající se této problematiky.

SMS se snaží identifikovat všechny oblasti, ve kterých může dojít ke střetu zájmů. Jedná se zejména o:

 • vztahy mezi SMS, jejími vedoucími osobami, zaměstnanci a poradci (vázanými zástupci) na straně jedné a jejími klienty nebo potenciálními klienty na straně druhé;
 • vztahy mezi osobou, která ovládá SMS, je ovládána SMS nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako SMS a jejich vedoucími osobami a vázanými zástupci na straně jedné a klienty nebo potenciálními klienty SMS na straně druhé;
 • vztahy mezi klienty nebo potenciálními klienty SMS navzájem.

Z obecného hlediska se jedná o situace, kdy sama společnost, zaměstnanec nebo poradce SMS má zájem na výsledku služby poskytované klientovi, který je odlišný od klientova zájmu, na výsledku této služby, může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě, a to na úkor klienta, má motivaci upřednostnit zájem klienta před zájmy jiného klienta, provozuje stejnou podnikatelskou činnost jako klient (tj. jsou navzájem ve vztahu konkurence), apod.

Opatření přijatá za účelem minimalizace rizik z potenciálního střetu zájmů tak, aby nedošlo k ohrožení zájmů klientů SMS, zahrnují především:

 • organizační a administrativní postupy zajišťující, aby od sebe byly odděleny obchody, mezi kterými může dojít ke střetu zájmů, a aby potenciálně citlivé aktivity zůstaly zachovány v tajnosti
 • pravidla jednání zaměstnanců a poradců SMS, která mimo jiné vyžadují jednání zaměstnanců a poradců v zájmu klientů
 • pravidla pro obchodování zaměstnanců s investičními nástroji na vlastní účet nebo na účet osoby blízké
 • školení zaměstnanců týkající se výše uvedených požadavků

Pokud ani přes přijatá opatření nelze zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů na zájmy klienta, sdělí SMS před poskytnutím investiční služby klientovi informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů, které mu řádně umožní vzít v úvahu střet zájmů. Podrobnější informace poskytne SMS na požádání.

Informace o pobídkách, nákladech a poplatcích

V rámci poskytování investičních služeb ze strany SMS může docházet k tomu, že SMS poskytuje třetím stranám nebo od třetích stran přijímá pobídky, ať už se jedná o pobídky v peněžité či nepeněžité formě. Tyto pobídky přispívají ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a není tím dotčena její povinnost jednat v nejlepším zájmu svých klientů. Mezi standardní pobídky od třetích stran patří podíl na vstupních poplatcích (zprostředkovatelská provize), jehož výše obvykle odpovídá výši vstupního poplatku z daného realizovaného obchodu. Výše vstupního poplatku se vždy řídí platným ceníkem třetích stran, který je k dispozici na webových stránkách partnerských subjektů a se kterými byl klient před poskytnutím investiční služby seznámen. Zprostředkovatelská provize pro SMS poskytnutá třetími stranami nikdy nepřevyšuje výši poplatku hrazeného klientem. SMS dále obvykle inkasuje od třetích stran i podíl na obhospodařovatelském poplatku, který je počítán z výše poplatků za správu podílového fondu nebo portfolia, a jehož výše se obvykle pohybuje mezi 0 až 40 % v závislosti na celkovém objemu zprostředkovaných investic pro třetí stranu. V neposlední řadě SMS u investičních nástrojů jiných než cenných papírů kolektivního investování obvykle inkasuje od třetích stran podíl na poplatcích za uskutečnění obchodu s investičními nástroji (nákup, prodej nebo jiná dispozice) ze strany klienta (obvykle 80-100% podíl), a to i v případě pokud klient zadává následný pokyn k obchodu přímo třetí straně bez jakékoliv ingerence SMS na základě dříve zprostředkované smlouvy ze strany SMS.

Za poskytnutí investiční služby nejsou ze strany SMS účtovány klientovi žádné poplatky. Poradce je odměňován společností SMS na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi poradcem a SMS. Konečná výše odměny se odvíjí od druhu investičního nástroje, výše investované částky a dalších faktorů. SMS poskytne klientovi na jeho žádost podrobnosti ohledně konkrétní výše pobídky.

Klientovi mohou být v souvislosti s poskytnutím investiční služby účtovány třetími stranami poplatky, kterými jsou především:

 • vstupní poplatek, jež se stanoví procentem z objemu investice (obvykle vstupní poplatek představuje 2 až 5 % ze vstupní investice);
 • výstupní poplatek, který se stanoví procentem z objemu investice (obvykle není účtován);
 • manažerský (správcovský) poplatek, který se zpravidla počítá procentem z objemu obhospodařovaného objemu aktiv příslušného investičního nástroje;
 • poplatky bank za převody peněžních prostředků a devizové operace;
 • v případě cizoměnových fondů nebo investic mohou být náklady na investici nebo jejich část hrazeny v cizí měně a s tím účtovány i související náklady na měnovou konverzi, bližší informace o nákladech na měnovou konverzi a použitých směnných kurzech Vám sdělí subjekt, kterému je předáván pokyn k investici;
 • náklady zasílání informací o stavu majetkového účtu a informací o provedených pokynech v podobě poštovného;
 • transakční poplatky za vedení investičního účtu (obvykle jsou účtovány v rámci manažerského poplatku za správu investice);
 • individuálně mohou vzniknout další náklady, které jsou uvedeny ve statutu, který zákazník obdrží na žádost v případě nákupu takovéhoto investičního nástroje.

Konkrétní údaje o nákladech a poplatcích budou zákazníkovi poskytnuty v souvislosti s konkrétním investičním nástrojem a investiční službou.

V neposlední řadě mohou zákazníkovi vzniknout další náklady v souvislosti s nákupem a prodejem investičních nástrojů, zejména pak daňové povinnosti, které za zákazníka nehradí SMS.

Informace o rizicích

Investování obecně je spojeno s určitou mírou rizika. Všechny investice na kapitálových trzích nesou v sobě riziko kapitálové ztráty, kdy investor nemusí dosáhnout požadovaného výnosu nebo získat zpět plnou výši investovaného kapitálu.

Investice do akcií v sobě zahrnuje zejména tržní riziko a riziko likviditní. Investice do dluhopisů zahrnují zejména kreditní a úrokové riziko. Investice do investičních certifikátů zahrnují zejména tržní a kreditní riziko.

S investičními nástroji jsou obecně spojena následující rizika:

 1. tržní riziko – jedná se o jedno z nejvýznamnějších rizik pro investory, které spočívá ve změně tržních cen investičních nástrojů; obecné tržní riziko může být způsobeno změnou trhu jako celku, specifické tržní riziko může být zapříčiněno nepříznivým vývojem konkrétního investičního nástroje;
 2. úvěrové (kreditní) riziko – jedná se o riziko emitenta spočívající v tom, že se emitent dostane do úpadku, následkem čehož budou jím emitované investiční nástroje významně znehodnoceny nebo zcela bezcenné; v takovém případě musí investor počítat s tím, že může ztratit i veškerý kapitál investovaný do těchto investičních nástrojů; negativní vliv na hodnotu investičních nástrojů může mít i snížení ratingu emitenta;
 3. likviditní riziko – v důsledku tohoto rizika může dojít k tomu, že investor nebude moci prodat určitý investiční nástroj za tržní cenu (resp. za cenu blízkou tržní ceně) a to z důvodu malého objemu trhu s daným investičním nástrojem;
 4. měnové riziko – investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou rovněž vystaveny fluktuacím vyplývajícím ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní tak i negativní vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí v jiných měnách, popřípadě jejich jiné parametry;
 5. úrokové riziko – u investičních nástrojů citlivých na úrokové sazby (např. dluhopisy) je patrné úrokové riziko, které spočívá v možném nepříznivém vývoji tržních úrokových sazeb;
 6. operační riziko – riziko vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních procesů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, případně z vnějších událostí;
 7. riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování – toto riziko může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování investiční nástroje investora.

Případná další specifická rizika u jednotlivých fondů jsou uvedena v příslušném statutu, který zákazník obdrží na žádost v případě zájmu o nákup takového fondu.

Investiční poradenství jako služba poskytovaná zákazníkům je spojena s rizikem. Poskytnutá rada SMS, byť činěná s nejvyšší mírou odbornosti a profesionality, se může v budoucnu ukázat jako nesprávná a investice na jejím základě učiněné mohou být ztrátové. SMS upozorňuje, že v závislosti na budoucím vývoji může svou radu kdykoliv změnit nebo odvolat. SMS poskytuje svým zákazníkům pouze rady, vlastní investiční rozhodnutí závisí vždy na vůli a rozhodnutí zákazníka, který za ně též nese plnou zodpovědnost.

Garanční systémy

U investic do podílových fondů spravovaných investiční společností neexistuje žádný garanční fond ani jiný podobný systém ve smyslu pojištění hodnoty investovaného majetku klienta.

V případě, že klient uzavírá prostřednictvím SMS smlouvu s obchodníkem s cennými papíry, je třeba ho informovat o existenci Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Garanční fond obchodníků s cennými papíry (dále také „Garanční fond“) je právnickou osobou zapsanou do obchodního rejstříku, která zabezpečuje záruční systém, ze kterého se vyplácejí náhrady klientům obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit své závazky vůči svým klientům. Garanční fond obchodníků s cennými papíry není státním fondem a nevztahují se na něj předpisy o pojišťovnictví. Garanční fond obchodníků s cennými papíry je řízen pětičlennou správní radou, která je jeho statutárním orgánem; členy správní rady jmenuje a odvolává ministr financí České republiky. Obchodníci s cennými papíry se sídlem v České republice se účastní záručního systému zabezpečovaného Garančním fondem obchodníků s cennými papíry. Investiční riziko nese zákazník vždy sám a náhrady z Garančního fondu se poskytují pouze v případě „krachu“ obchodníka s cennými papíry.

Náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry se klientům poskytne v případě, že Garanční fond obchodníků s cennými papíry obdrží písemné oznámení České národní banky o tom, že obchodník s cennými papíry není z důvodu své finanční situace schopen plnit své závazky spočívající ve vydání majetku klientů a není pravděpodobné, že je splní do 1 roku, nebo soud prohlásil konkurz na majetek obchodníka s cennými papíry nebo vydal jiné rozhodnutí, které má za následek, že zákazníci obchodníka s cennými papíry se nemohou účinně domáhat vydání svého majetku vůči němu. V takovém případě bude klientům vyplacena náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry ve výši 90 % jejich zákaznického majetku vypočteného podle zákona, nejvýše však částka odpovídající 20 000 EUR pro jednoho klienta. Podrobný způsob výpočtu náhrady je upraven ZPKT. Nastane-li skutečnost, že obchodník s cennými papíry není schopen plnit své závazky, Garanční fond obchodníků s cennými papíry v dohodě s Českou národní bankou vhodným způsobem oznámí tuto skutečnost, místo, způsob a lhůtu pro přihlášení nároků (přičemž lhůta pro přihlášení nároků nesmí být kratší než 5 měsíců ode dne uveřejnění tohoto oznámení) a zahájení výplaty náhrad a případné další skutečnosti související s přihlášením nároků. Náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry musí být vyplacena do 3 měsíců od ověření přihlášeného nároku a vypočtení výše náhrady, nejpozději však do 12 měsíců od uveřejnění oznámení podle předchozí věty. Na náhradu z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry nemá dle § 130 odst. 4 ZPKT nárok:

 • Česká konsolidační agentura,
 • územní samosprávný celek,
 • osoba, která v průběhu 2 let předcházejících oznámení Garančního fondu obchodníků s cennými papíry o zahájení výplaty náhrad:
  1. prováděla audit nebo se podílela na provádění auditu obchodníka s cennými papíry, jehož klientům se vyplácí náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry,
  2. byla vedoucí osobou obchodníka s cennými papíry, jehož klientům se vyplácí náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry,
  3. byla osobou s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry, jehož klientům se vyplácí náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry,
  4. byla osobou blízkou podle občanského zákoníku osobě podle bodů 1 až 3,
  5. byla osobou, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník s cennými papíry, jehož klientům se vyplácí náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry,
  6. prováděla audit nebo se podílela na provádění auditu osoby, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník s cennými papíry, jehož klientům se vyplácí náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry,
  7. byla vedoucí osobou osoby, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník s cennými papíry, jehož klientům se vyplácí náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry,
 • osoba, ve které má obchodník s cennými papíry, jehož klientům se vyplácí náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, nebo osoba s kvalifikovanou účastí na tomto obchodníkovi s cennými papíry vyšší než 50% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech,
 • osoba, která v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti svěřila obchodníkovi s cennými papíry, jehož klientům se vyplácí náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, prostředky získané trestným činem,
 • osoba, která trestným činem způsobila neschopnost obchodníka s cennými papíry, jehož klientům se vyplácí náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, splnit své závazky vůči klientům.

Na smlouvy o investicích uzavřené zákazníkem prostřednictvím SMS s investiční společností se žádný záruční systém nevztahuje. Právní úprava investičních společností (oblast kolektivního investování) je dostatečně přísná a sama o sobě omezuje možnost případné zpronevěry klientských prostředků (zejména v důsledku kontrolní funkce depozitáře, která kontroluje, zda dispozice s majetkem fondu jsou v souladu se zákonem a statutem fondu, a dále zákonnými limity pro způsob investování jednotlivých typů fondů).

Informace o vyřizování stížností a reklamací

Stížnost nebo reklamaci ohledně poskytovaných služeb nebo k osobě poradce je možno podat osobně v sídle SMS, nebo emailem na kontaktní emailové adrese SMS nebo písemně na kontaktní adresu SMS. Na vyžádání poskytne SMS zákazníkovi závazná pravidla pro řešení stížností a reklamací v podobě Reklamačního řádu, který je také dostupný na https://www.smsfinance.cz/klient/reklamacni-rad

Dohled

Dohled nad činností SMS vykonává Česká národní banka, se sídlem na Příkopě 28, Praha 1, 115 03, u které je také možné uplatnit případnou stížnost na jednání SMS, jejího poradce.

Závěrečná ustanovení

Klient je povinen sdělit pravdivě veškeré podstatné informace týkající se především jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, a to prostřednictvím vyplnění investičního dotazníku, příp. další související dokumentace.

Klient si musí být vědom případných rizik a možných ztrát při obchodování na finančních trzích, na která byl před poskytnutím investiční služby upozorněn.

Klient je před poskytnutím investičních služeb, jasně, srozumitelně a úplně informován o existenci a povaze pobídky nebo způsobu jejího výpočtu, především pak výši poplatků a dalších nákladů, které jsou s investicí spojeny.

Klient poskytuje veškeré uvedené údaje dobrovolně společnosti SMS a jejím smluvním partnerům, kteří jsou povinni s nimi nakládat a chránit plně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž zákazník souhlasí se zpracováním těchto údajů dle veškerých zákonných podmínek a předpokladů. Klient bere na vědomí, že osobní údaje mohou být zpracovávány pro potřeba předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Na všechny informace uvedené v tomto dokumentu se vztahuje povinnost mlčenlivosti.

Doplňkové penzijní spoření

Informace pro klienty podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „ZDPS“).

Informace o investičním zprostředkovateli

SMS je na základě registrace a osvědčení vydaného Českou národní bankou, se sídlem na Příkopě 28, Praha 1, 115 03 registrovaným investičním zprostředkovatelem dle ustanovení § 29 odst. 1 ZPKT a je oprávněn zprostředkovávat produkty doplňkového penzijního spoření.

Zprostředkovávané služby

SMS jménem a na účet níže uvedených penzijních společností uzavírá s klienty smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.

Smlouvy jsou uzavírány prostřednictvím poradců (vázaných zástupců) SMS, se kterými má SMS uzavřenu písemnou smlouvu, a kteří jsou zapsáni v seznamu vázaných zástupců SMS vedeného Českou národní bankou a oprávnění uzavírat smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.

SMS jedná jménem a na účet následujících penzijních společností:

Penzijní společnost Sídlo IČO
Allianz penzijní společnost, a.s. Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 25612603
AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/8, 602 00 Brno 61859818
Conseq penzijní společnost, a.s. Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 29145813
Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s. Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4 61672033
ČSOB Penzijní společnost, a.s., člen skupiny ČSOB Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 61859265
NN Penzijní společnost, a.s. Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 63078074
KB Penzijní společnost, a.s. náměstí Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5 61860018
Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4 61858692

Kontaktní údaje a způsob komunikace

Klienti se mohou na SMS obracet prostřednictvím svého poradce (vázaného zástupce) nebo:

 • osobně na kontaktní adrese společnosti: Antonínovo nám. 92, 738 01 Frýdek-Místek
 • telefonicky na čísle: +420 605 249 388
 • emailem na adrese: info

Komunikace probíhá v českém jazyce.

Informace o pravidlech proti střetu zájmů

SMS poskytuje své služby širokému spektru klientů a zároveň spolupracuje s řadou dalších osob, a proto nelze vždy bezpečně vyloučit hrozbu střetu zájmů. SMS proto přijímá následující opatření za účelem minimalizace rizik vyplývajících z potenciálního střetu zájmů. SMS kdykoli poskytne na žádost svých klientů podrobnější informace týkající se této problematiky.

SMS se snaží identifikovat všechny oblasti, ve kterých může dojít ke střetu zájmů. Jedná se zejména o:

 • vztahy mezi SMS, jejími vedoucími osobami, zaměstnanci a poradci (vázanými zástupci) na straně jedné a jejími klienty nebo potenciálními klienty na straně druhé;
 • vztahy mezi osobou, která ovládá SMS, je ovládána SMS nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako SMS a jejich vedoucími osobami a vázanými zástupci na straně jedné a klienty nebo potenciálními klienty SMS na straně druhé;
 • vztahy mezi klienty nebo potenciálními klienty SMS navzájem.

Z obecného hlediska se jedná o situace, kdy sama společnost, zaměstnanec nebo poradce SMS má zájem na výsledku služby poskytované klientovi, který je odlišný od klientova zájmu na výsledku této služby, může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě, a to na úkor klienta, má motivaci upřednostnit zájem klienta před zájmy jiného klienta, provozuje stejnou podnikatelskou činnost jako klient (tj. jsou navzájem ve vztahu konkurence), apod.

Opatření přijatá za účelem minimalizace rizik z potenciálního střetu zájmů tak, aby nedošlo k ohrožení zájmů klientů SMS, zahrnují především:

 • organizační a administrativní postupy zajišťující, aby od sebe byly odděleny obchody, mezi kterými může dojít ke střetu zájmů, a aby potenciálně citlivé aktivity zůstaly zachovány v tajnosti
 • pravidla jednání zaměstnanců a poradců SMS, která mimo jiné vyžadují jednání zaměstnanců a poradců v zájmu klientů
 • pravidla pro obchodování zaměstnanců s investičními nástroji na vlastní účet nebo na účet osoby blízké
 • školení zaměstnanců týkající se výše uvedených požadavků

Pokud ani přes přijatá opatření nelze zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů na zájmy klienta, sdělí SMS před poskytnutím investiční služby klientovi informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů, které mu řádně umožní vzít v úvahu střet zájmů. Podrobnější informace poskytne SMS na požádání.

Informace o pobídkách, nákladech a poplatcích

V rámci zprostředkování uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření může SMS v mezích § 128 ZDPS přijímat od třetích stran poplatky, odměny nebo nepeněžité výhody (pobídky), o nichž byl účastník předem informován, a které nejsou v rozporu s povinností SMS jednat s účastníkem kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v jeho nejlepším zájmu, a které přispívají ke zlepšení kvality činnosti SMS. Jedná se zejména o odměny za nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření od penzijní společnosti.

Výše odměny investičnímu zprostředkovateli placené penzijními společnostmi je stanovena individuálně, zpravidla v závislosti na kvalitě zprostředkovaných smluv o doplňkovém penzijním spoření a nesmí překročit 7 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku podle zákona o zaměstnanosti za uzavření jedné smlouvy o doplňkovém penzijním spoření (pro rok 2018 maximálně 2 013 Kč). Rozhodným okamžikem pro výpočet odměny je den uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.

Výše odměny je závislá na vstupních faktorech, které jsou odlišné u jednotlivých penzijních společností. Těmito faktory jsou:

 • výše příspěvku, přičemž platí, že čím vyšší příspěvek, tím se odměna zvyšuje
 • věk účastníka, přičemž platí, že čím nižší věk, tím se odměna zvyšuje
 • rozložení příspěvků do účastnických fondů, přičemž platí, že čím rizikovější fond, tím je odměna vyšší

Pro bližší představu o výši odměny lze uvést, že ve většině případů v případě měsíčního příspěvku ve výši 1 500 Kč a věku účastníka 40 let, se odměna pohybuje ve výši 5,2 až 7 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku podle zákona o zaměstnanosti za uzavření jedné smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Obdobná odměna investičnímu zprostředkovateli náleží nejen za nově uzavřené smlouvy, ale i rovněž za navýšení měsíčního příspěvku či provedení mimořádného vkladu účastníkem.

SMS dále vede seznam konkrétních pobídek, přičemž na žádost klienta sdělí podrobnosti k jednotlivé pobídce.

Za zprostředkování doplňkového penzijního spoření nejsou ze strany SMS účtovány klientovi žádné poplatky. Poradce je odměňován společností SMS na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi poradcem a SMS. Konečná výše odměny se může odvíjet od druhu zvolené investiční strategie (přičemž může platit, že čím rizikovější strategie, tím vyšší odměna), výše investované částky a dalších faktorů. Klientovi poskytne SMS na jeho žádost podrobnosti ohledně pobídky.

Klientovi mohou být v souvislosti s doplňkovým penzijním spořením účtovány penzijní společností poplatky, kterými jsou především:

 • úplata za obhospodařování majetku v účastnických fondech;
 • úplata za zhodnocení majetku v účastnických fondech;
 • jednorázové poplatky za změnu strategie spoření, převod prostředků k jiné penzijní společnosti, pozastavení výplaty dávek, odeslání výpisu doplňkového penzijního spoření častěji než jednou ročně, jiný způsob výplaty dávky než vnitrostátním bankovním převodem, poskytování informací a provádění administrativních úkonů v souvislosti s výkonem rozhodnutí vedeného proti účastníkovi a poskytování informací jiným způsobem než stanoví tento zákon.

Konkrétní údaje o nákladech a poplatcích budou zákazníkovi poskytnuty v souvislosti s konkrétní smlouvou o doplňkovém penzijním spoření a budou uvedeny v příslušném statutu konkrétního účastnického fondu.

Informace o rizicích

Investování obecně je spojeno s určitou mírou rizika, to platí i pro investice prováděné prostřednictvím účastnických fondů. Všechny investice na kapitálových trzích nesou v sobě riziko kapitálové ztráty, kdy investor nemusí dosáhnout požadovaného výnosu nebo získat zpět plnou výši investovaného kapitálu.

Investice do účastnických fondů (dále též "fondy") v sobě obsahují zejména tržní riziko (kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní v průběhu času), kreditní riziko (emitent cenného papíru nesplní své závazky řádně a včas), likviditní riziko (investiční nástroj může být v daném časovém horizontu obtížně prodejný) a měnové riziko (aktiva ve fondech mohou být investována do cenných papírů, které mohou být denominovány v různých měnách). Případná další specifická rizika u jednotlivých fondů jsou uvedena v příslušném statutu, který zákazník obdrží na žádost v případě zájmu o investici do takového fondu.

S investováním jsou obecně spojena následující rizika:

 1. tržní riziko – jedná se o jedno z nejvýznamnějších rizik pro investory, které spočívá ve změně tržních cen investičních nástrojů; obecné tržní riziko může být způsobeno změnou trhu jako celku, specifické tržní riziko může být zapříčiněno nepříznivým vývojem konkrétního investičního nástroje;
 2. úvěrové (kreditní) riziko – jedná se o riziko emitenta spočívající v tom, že se emitent dostane do úpadku, následkem čehož budou jím emitované investiční nástroje významně znehodnoceny nebo zcela bezcenné; v takovém případě musí investor počítat s tím, že může ztratit i veškerý kapitál investovaný do těchto investičních nástrojů; negativní vliv na hodnotu investičních nástrojů může mít i snížení ratingu emitenta;
 3. likviditní riziko – v důsledku tohoto rizika může dojít k tomu, že investor nebude moci prodat určitý investiční nástroj za tržní cenu (resp. za cenu blízkou tržní ceně) a to z důvodu malého objemu trhu s daným investičním nástrojem;
 4. měnové riziko – investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou rovněž vystaveny fluktuacím vyplývajícím ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní tak i negativní vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí v jiných měnách, popřípadě jejich jiné parametry;
 5. úrokové riziko – u investičních nástrojů citlivých na úrokové sazby (např. dluhopisy) je patrné úrokové riziko, které spočívá v možném nepříznivém vývoji tržních úrokových sazeb;
 6. operační riziko – riziko vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních procesů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, případně z vnějších událostí;
 7. riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování – toto riziko může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování investiční nástroje investora.

Garanční systémy

U investic do účastnických fondů spravovaných penzijní společností neexistuje žádný garanční fond ani jiný podobný systém ve smyslu pojištění hodnoty investovaného majetku klienta.

Informace o vyřizování stížností a reklamací

Stížnost nebo reklamaci ohledně poskytovaných služeb nebo k osobě poradce je možno podat osobně v sídle SMS, nebo emailem na kontaktní emailové adrese SMS nebo písemně na kontaktní adresu SMS. Na vyžádání poskytne SMS zákazníkovi závazná pravidla pro řešení stížností a reklamací v podobě Reklamačního řádu, který je také dostupný na https://www.smsfinance.cz/klient/reklamacni-rad.

Dohled

Dohled nad činností SMS a penzijních společností vykonává Česká národní banka, se sídlem na Příkopě 28, Praha 1, 115 03, u které je také možné uplatnit případnou stížnost na jednání SMS, jejího poradce nebo penzijní společnost.

Ostatní důležité informace

Další důležité informace pro zákazníky zejména ohledně strategie spoření, struktuře majetku účastnického fondu jsou uvedeny přímo ve statutu konkrétního fondu nebo dalších informačních materiálech. Tyto materiály zajistí poradce na vyžádání.

Závěrečná ustanovení

Klient je povinen sdělit pravdivě veškeré podstatné informace týkající se především jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, a to prostřednictvím vyplnění investičního dotazníku, příp. další související dokumentace.

Klient je před zprostředkování doplňkového penzijního spoření jasně, srozumitelně a úplně informován o existenci a povaze pobídky nebo způsobu jejího výpočtu, především pak výši poplatků a dalších nákladů.

Klient poskytuje veškeré uvedené údaje dobrovolně společnosti SMS a jejím smluvním partnerům, kteří jsou povinni s nimi nakládat a chránit plně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž zákazník souhlasí se zpracováním těchto údajů dle veškerých zákonných podmínek a předpokladů. Klient bere na vědomí, že osobní údaje mohou být zpracovávány pro potřeba předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Na všechny informace uvedené v tomto dokumentu se vztahuje povinnost mlčenlivosti.