Ochrana osobních údajů

Informace týkající se ochrany osobních údajů

S ohledem na zájem klienta o poskytnutí služeb ze strany společnosti SMS finance, a.s., nebo o sjednání finančního produktu zprostředkovaného společností SMS finance, a.s., případně vzhledem k tomu, že klient poskytl společnosti SMS finance, a.s. souhlas se zpracování svých osobních údajů, dochází ke zpracování osobních údajů klienta, a to jak ze strany společnosti SMS finance, a.s., která osobní údaje zpracovává coby správce, tak zprostředkovatele (spolupracovníka společnosti SMS finance, a.s., s nímž klient jedná), jenž osobní údaje zpracovává coby správce nebo zpracovatel. S ohledem na tuto skutečnost jsou níže uvedené informace o zpracování osobních údajů klienta poskytovány společně společností SMS finance, a.s. a zprostředkovatelem.

Osobní údaje klienta jsou zpracovávány za účelem poskytování nabízených služeb, popřípadě za účelem sjednání smlouvy týkající se společností SMS finance, a.s. a zprostředkovatelem nabízeného finančního produktu, a dále za účelem uzavření a správy této smlouvy. Osobní údaje klienta mohou být zpracovávány rovněž za účelem zajištění plnění zákonných povinností a k ochraně práv a oprávněných zájmů společnosti SMS finance, a.s., zprostředkovatele a spolupracujících subjektů společnosti SMS finance, a.s. (pojišťovny, banky, ostatní podřízení pojišťovací zprostředkovatelé a vázaní zástupci atd.). V případě, pokud klient dal k takovému zpracování svůj souhlas, případně existuje-li k tomuto zpracování oprávněný zájem společnosti, jsou osobní údaje zpracovávány i k dalším statistickým, marketingovým nebo obchodním účelům.

Osobní údaje klienta jsou vzhledem k účelu zpracování zpracovávány na základě vícero důvodů, kterými jsou:

 • nezbytnost tohoto zpracování vzhledem ke sjednání, uzavření a plnění smlouvy;
 • nezbytnost tohoto zpracování vzhledem k plnění právních povinností správce, tedy například k plnění povinností dle jednotlivých zákonů upravujících zprostředkování finančních služeb a produktů či zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 • oprávněný zájem společnosti, kdy na základě tohoto důvodu může být klient například kontaktován s nabídkou související s již uzavřenou smlouvou;
 • souhlas klienta, pokud byl tento souhlas ze strany klienta poskytnut.

Osobní údaje klienta jsou zprostředkovatelem a společností SMS finance, a.s. zpracovávány po omezenou dobu, a to po dobu, po kterou je jejich zpracování nezbytné vzhledem k jeho účelu, tedy například po dobu existence smlouvy, popřípadě po dobu stanovenou právními předpisy. V případě, kdy klient poskytne souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, jsou jeho osobní údaje zpracovávány po dobu uvedenou v tomto souhlasu. Po uplynutí doby zpracování osobních údajů jsou osobní údaje mazány. Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně v rámci informačních systému.

Osobní údaje klienta jsou předávány třetím osobám, a to ať už dalším správcům, tak zpracovatelům. Osobní údaje jsou předávány zejména spolupracujícím subjektům/partnerům společnosti SMS finance, a.s., jejichž finanční produkty jsou ze strany společnosti nabízeny, a to například pojišťovnám, bankám apod. Osobní údaje jsou rovněž předávány podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelům a vázaným zástupcům společnosti SMS finance, a.s., kteří pro společnost vykonávají zprostředkovatelskou činnost.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má klient vůči zprostředkovateli a společnosti SMS finance, a.s. určitá práva. Mezi tato práva patří:

 1. Právo na přístup – na základě tohoto práva má klient právo vědět, jaké údaje jsou o něm zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou jeho osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo zprostředkovatele a společnost SMS finance, a.s. zpracovává a jaká má klient další práva související se zpracováním jeho osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí tohoto dokumentu, může se klient v případě nejasností na zprostředkovatele nebo společnost SMS finance, a.s. s žádostí o další informace obrátit.
 2. Právo na opravu – v případě, kdy klient zjistí, že osobní údaje, které o něm zprostředkovatel nebo společnost SMS finance, a.s. zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, má klient právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.
 3. Právo na výmaz – v některých případech má klient právo, aby byly jeho osobní údaje vymazány. Osobní údaje klienta budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
  • osobní údaje klienta již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
  • klient odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je jeho souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
  • klient využije svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů zprostředkovatele nebo společnosti SMS finance, a.s. a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo
  • klient se domnívá, že zpracování osobních údajů prováděné zprostředkovatelem nebo společností SMS finance, a.s. přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
  Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti zprostředkovatele nebo společnosti SMS finance, a.s. nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 4. Právo na omezení zpracování – v některých případech může klient kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo umožňuje klientovi v určitých případech požadovat, aby došlo k označení osobních údajů klienta a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí zprostředkovatel nebo společnost SMS finance, a.s. omezit, pokud:
  • klient popírá přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
  • osobní údaje klienta jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale klient bude před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekává, že by v budoucnu takové údaje zprostředkovateli nebo společnosti SMS finance, a.s. stejně poskytl),
  • osobní údaje klienta již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
  • klient vznese námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li námitka klienta oprávněná, jsou zprostředkovatel a společnost SMS finance, a.s. povinni zpracování osobních údajů klienta omezit.
 5. Právo na přenositelnost – klient má právo získat od zprostředkovatele a společnosti SMS finance, a.s. všechny jeho osobní údaje, které jim klient poskytl a které jsou zpracovávány na základě souhlasu klienta. Osobní údaje klienta mu budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na žádost klienta údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.
 6. Právo vznést námitku proti zpracování – klient má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu zprostředkovatele nebo společnosti SMS finance, a.s. Osobní údaje poté zprostředkovatel nebo společnost SMS finance, a.s. přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovali. Zprostředkovatel a společnost SMS finance, a.s., na základě námitky vždy přestanou osobní údaje klienta zpracovávat pro účely přímého marketingu.
 7. Právo podat stížnost – klient se kdykoli může v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Veškerá shora uvedená práva je možné jak vůči zprostředkovateli, tak společnosti SMS finance, a.s., uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na společnou emailovou adresu: info Na tuto adresu se lze obrátit také s žádosti o jakékoli doplňující informace týkající se ochrany osobních údajů.

Kontaktovat ve věci zpracování osobních údajů lze rovněž jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, a to na adrese [email protected].

Žádost klienta bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti požadavku klienta, jsou zprostředkovatel nebo společnost SMS finance, a.s. oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění bude klient samozřejmě informován.