O Esemesce

Kdo jsme

Jsme českou nezávislou poradenskou společností s celorepublikovou působností. Od r. 2001 poskytujeme služby převážně v oblasti privátních financí a při zavádění zaměstnaneckých benefitů. Své poradce vedeme k zabezpečování komplexních služeb a vytváření dlouhodobých rovnovážných partnerských vztahů s klientem na bázi vzájemné výhodnosti. K tomuto účelu jsme navázali spolupráci s většinou českých pojišťoven a  institucí s nabídkou produktů bankovního, resp. investičního charakteru, z níž mohou naši poradci zcela SVOBODNĚ tvořit řešení potřeb a cílů svých klientů. Jsme také členem Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) a jejím prostřednictvím zároveň i členem mezinárodní organizace Evropská federace pojišťovacích zprostředkovatelů (BIPAR) se sídlem v Bruselu. Z tohoto důvodu je pro nás závazný i etický kodex asociace a její rozhodnutí v případě stížností klientů.

I když jméno naší společnosti na billboardech nenajdete, patříme mezi největší poradenské společnosti v ČR. Nejlépe o našem výkonnostním potenciálu hovoří fakta:

 • Ke dni 9. 9. 2016 u nás působilo celkem 567 poradců a manažerů s oprávněním k sjednávání produktů uděleným ČNB (PPZ).
 • Máme 69 poboček.
 • Nabídku našich poradců tvoří produkty od 45 partnerů.
 • Od svého založení v roce 2001 jsme k 30. dubnu 2016 sjednali s 175 603 klienty 265 908 smluv.
 • V Asociaci českých pojišťovacích makléřů (AČPM), jíž jsme členem, jsme v posledních letech v objemu zprostředkovaného životního pojištění vždy na jednom z prvních míst.

Základní údaje

Naše společnost zahájila činnost v roce 2001, kdy se změnil obchodní název společnosti METALECO a s tím i její zaměření na poskytování služeb finančního poradenství. Podrobnější informace o začátcích naší společnosti z pohledu jejích majitelů si můžete přečíst v tomto článku zveřejněném v našem internetovém magazínu.

Obchodní firma
SMS finance, a.s.
Sídlo
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO
25381512
Právní forma
akciová společnost
Základní jmění
10 000 000 Kč

SMS finance splňuje všechny zákonné podmínky k provozování své činnosti. U České národní banky je registrována jako:

 • pojišťovací makléř (registrační číslo 016180PM),
 • pojišťovací agent (registrační číslo 016179PA),
 • investiční zprostředkovatel.

Na činnosti pojišťovacího makléře a pojišťovacího agenta je společnost SMS finance v souladu se zákonem č. 38/2004 Sb. pojištěna na odpovědnost za škody až do výše 1 mil. euro na každý obchodní případ.

Vedení

Naše společnost využívá monistický systém vnitřního uspořádání, což znamená, že za její vedení zodpovídá správní radě statutární ředitel.

Vrcholové vedení

 • Zbyhněv Kawulok – statutární ředitel, člen správní rady a akcionář
 • Lumír Wolter – předseda správní rady a akcionář
 • Miroslav Molin – člen správní rady a akcionář
 • Radim Pělucha - člen správní rady a akcionář
 • Petr Volný – ředitel informačních technologií
 • František Saidl – ředitel SMS Akademie

Zemští ředitelé

 • Lukáš Ticháček
 • Michal Ticháček

Regionální ředitelé

 • Jiří Matějíčný
 • Andrea Odehnalová
 • Martin Svozil
 • Aleš Vavrečka

Naše filozofie

Podle nás vysoké životní úrovně lze dosáhnout především zvyšováním gramotnosti obyvatelstva a posilováním schopnosti lidí svobodně se rozhodovat. Proto se v poradenské činnosti zaměřujeme zejména na růst finanční gramotnosti a podporujeme projekty, které pomáhají lidem stát se nezávislým člověkem s aktivním přístupem k životu. V tom spatřujeme své poslání vůči veřejnosti. Není tedy náhodou, že dlouhodobě podporujeme kampaň „Česko čte dětem“ a od roku 2015 jsme jejím generálním partnerem.

 • Ve vztahu ke klientovi chceme být jeho dlouhodobým partnerem, který mu pomůže naučit zhodnocovat peníze.
 • Vůči členovi našeho týmu chceme být solidním partnerem, který je zároveň realizátorem jeho osobního rozvoje, a přítelem, který jej naučí vydělávat.

Naše filozofie se dá shrnout do těchto pěti bodů:

 1. Nemáme rádi otřepané fráze

  Poslední dobou je obtížné rozpoznat, kdo jedná v souladu s tím, co o sobě tvrdí. Zkušenosti bývají mnohdy opačné. I když filozofie naší společnosti stojí na čtyřech základních hodnotách SVOBODA – ČESTNOST – OTEVŘENOST – PRAVDOMLUVNOST, uvědomujeme si, že jediný způsob, jak můžete zjistit, že se tím opravdu řídíme, je začít s námi spolupracovat.

 2. Hledáme rovnováhu

  Při jednání s klientem se snažíme najít vyváženost mezi řešením jeho pojistných potřeb a životních cílů. K tomuto účelu jsme vyvinuli metodu SMS finanční rovnováhy. Při jejím uplatnění poradce s pomocí našeho unikátního programu Galaxy klientovi zpracuje přesné nastavení pojistných částek pro doplnění chybějících příjmů v případě pojistné události a zároveň vyčíslí prostředky, které je nutné investovat na plnění životních cílů. Smyslem kvalitního poradenství je podle nás dosažení finanční svobody klienta a ne jeho celoživotní závislosti na pojistkách. Rovnovážný vztah by měl být vytvořen i mezi poradcem a klientem. Oba by si měli zasloužit jeden druhého, což zjednodušeně znamená projevovat k sobě vzájemnou úctu, vážit si svého času i času partnera a plnit to, na čem se dohodli.

  Finanční rovnováha
 3. Vytváříme dlouhodobé vztahy

  Budoucnost finančního poradenství podle nás spočívá ve schopnosti poradců poskytovat klientům vysokou úroveň komplexních služeb a také v komunikačních dovednostech oproštěných od jakékoliv manipulace. Na plnění těchto požadavků je zacíleno vzdělávání našich poradců i samotný systém jejich výběru z řad uchazečů o toto záslužné povolání. V našich řadách nenajdete poradce – rychlokvašky. Dříve, než vás navštíví, absolvují náročné odborné vzdělávání a i poté se postupně vzdělávají v naší akademii a procházejí certifikačními školeními prohlubujícími jejich znalosti a dovednosti.

 4. Prodáváme finanční gramotnost

  Naše poradce vedeme k tomu, aby klientům přestali radit a místo toho se naučili jim naslouchat a srozumitelně s nimi komunikovat. Vycházíme z toho, že klient nejlépe ví, co potřebuje, a umí poradci popsat, jak by měl jeho život vypadat v případě nenadálé události, nebo i v opačném případě, když se mu podaří splnit si své sny. Klient obvykle ledacos o pojištění či investování ví, jen tomu díky působení dezinformačních kampaní nerozumí. Neumí si také vypočíst, na jaké částky by měl být pojištěn a kolik by měl investovat pro plnění svých cílů. A právě v tomto směru dokážeme klientovi významně pomoci. Nejenže náš poradce klientovi umí s pomocí programu Galaxy zpracovat kvalitní analýzu potřeb a cílů, zároveň se stává jeho finančním koučem, který mu pomůže vyznat se v džungli světa financí. Nespornou výhodou našich poradců také je, že mohou klientovi sestavit řešení z prakticky neomezené nabídky produktů. Tímto přístupem se zásadně lišíme od konkurenčních společností, u nichž slovo nezávislost funguje jen na papíře.

 5. Jsme dobří, i když to na billboardy nepíšeme

  Součástí naší filozofie je, že upřednostňujeme investice do kvality poradenství před reklamními kampaněmi. Ačkoliv objemem produkce, počtem poradců či klientů patříme mezi největší a nejvýznamnější pojišťovací makléře v ČR, s naším jménem se můžete setkat zpravidla jen tehdy, když o nás a o naší práci hovoří naši klienti.

Etický kodex

Naši poradci se při své poradenské činnosti řídí těmito pravidly pro jednání se zákazníky:

PRAVIDLO č. 1
Dodržování všech povinností stanovených právním řádem

Dodržovat všechny příslušné zákony a pravidla je základní povinností obchodní společnosti SMS finance, jejích zaměstnanců, jak rovněž jejích spolupracovníků, včetně obchodních partnerů, jako jsou zprostředkovatelé, poskytovatelé služeb, dodavatelé a v širším smyslu všichni, kdo (ačkoliv nejsou zaměstnanci SMS finance) používají její obchodní firmu či značku, nebo poskytují její výrobky a služby. Všichni proto musí jednat v souladu s příslušnými zákony a regulačními pravidly.

PRAVIDLO č. 2
Povinnost mlčenlivosti

Osobní údaje o zákaznících – klientech, a to i potencionálních, obchodní společnosti SMS finance a jejích obchodních partnerech musí vždy zůstat důvěrné, podléhají režimu zpracování dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a při zpracovávání dat musí všichni dbát na maximální diskrétnost.

PRAVIDLO č. 3
Ochrana dobrého jména

Všechny osoby spolupracující s obchodní společností SMS jsou povinny jednat čestně, poctivě, nestranně a profesionálně, což zejména znamená:

 • Jednat vždy upřímně.
 • Nediskriminovat nikoho, s nímž přicházím do kontaktu, ať už uvnitř společnosti, či mimo ni.
 • Prokazovat loajalitu obchodní společnosti SMS, jak rovněž jejím obchodním partnerům, tím, že se vyvaruji činností, které by mohly ohrozit jejich nejlepší zájmy.
 • Prokazovat diskrétnost v tom, jak hovořím o obchodní společnosti SMS finance, jak rovněž o jejích obchodních partnerech.
 • Zajistit, aby všechny názory vyjadřované jménem obchodní společnosti SMS finance, (např. v médiích) a veškeré používání jména obchodní firmy bylo povoleno pouze osobám, které k tomu mají kompetence.
 • Evidovat podrobné údaje o společných zákaznících a v souladu s obecně závaznými právními předpisy zajistit pravdivost údajů v archivech a informačních systémech.
 • Dávat pozor na veškeré nestandardní situace a činnosti a informovat svého nadřízeného ihned po zjištění jakéhokoliv problému.
 • Vyhýbat se střetu zájmů, nepoužívat pracovní informace k osobnímu obohacení či k obohacení přátel nebo členů rodiny.
 • Vyvarovat se podezření z korupce.

PRAVIDLO č. 4
Povinnost respektovat zájmy zákazníka

Všechny osoby spolupracující s obchodní společností SMS finance jsou povinny v maximální možné míře respektovat a chránit práva a oprávněné zájmy zákazníka, zejména pak:

 • Jednat se zákazníky tak, jak bych chtěl, aby se oni chovali ke mně.
 • Zajistit, že klient dostane kvalitní marketingové materiály.
 • Poskytovat zákazníkům informace, které jsou jasné, srozumitelné, transparentní a nezavádějící:
  • zákazníci musí obdržet podrobné informace o klíčových vlastnostech produktu takovým způsobem, který je vhodný pro danou situaci a který splňuje zákazníkovy požadavky;
  • informace je nutno poskytnout klientům při představování produktu, během procesu sjednávání produktu a v období po sjednání produktu;
  • ceny, výhody, omezení a výluky nabízeného produktu je nutno do detailu objasnit;
  • veškeré podmínky musí být jasné, objektivní a nezavádějící;
  • žádný zásadní bod nesmí být opomenut.
 • Při zpracovávání požadavků plnit pokyny zákazníků tak, jak je nejlépe možné.
 • Poskytovat zákazníkům vysoce kvalitní služby pro jejich konkrétní potřeby a dodržet všechny závazky.
 • Vždy jednat v nejlepším zájmu zákazníků.
 • Za všech okolností zákazníkům poskytovat vždy ty nejlepší služby, a to pečlivě, loajálně, poctivě, nestranně a diskrétně (viz zákon o ochraně spotřebitele).

PRAVIDLO č. 5
Zamezení nežádoucím postupům při sjednávání pojištění

Obchodní společnost SMS finance považuje níže popsané postupy za nežádoucí, neboť jsou nevýhodné pro zákazníky a vystavují obchodní společnost SMS finance riziku stížností a reputačnímu riziku. Za nežádoucí postupy při sjednání pojištění, případně v jeho průběhu, které vedou k poškození zákazníků ve srovnání s obvyklými postupy, obchodní společnost SMS finance považuje zejména tyto případy:

 • Po sjednání pojištění je na účet smluvního partnera zaplacena částka odpovídající mnohonásobku běžného pojistného. Touto částkou je předplaceno běžné pojistné na 1 rok dopředu a více. Alternativou pro zákazníka je přitom sjednání pojištění (pojistného produktu) s jednorázovým pojistným, které mu zajistí vyšší výplatu při ukončení smlouvy, neboť pojištění není zatíženo ročními srážkami ze základní rezervy.
 • V pojištění je sjednáno nepřiměřeně vysoké běžné pojistné, i když by pro zákazníka bylo výhodnější platit pojistné rozložené mezi běžné a pravidelné mimořádné pojistné. Toto alternativní rozložení by opět zajistilo vyšší výplatu při ukončení smlouvy. Za smlouvu s nepřiměřeně vysokým běžným pojistným se považuje smlouva, kde sjednané běžné pojistné splatné za jeden pojistný rok je vyšší než 60 000 Kč, přičemž smlouvy stejného typu s jedním pojistníkem se sčítají.

Použití těchto postupů poškozujících zákazníky je motivováno snahou o maximalizaci provize, proto si obchodní společnost SMS finance vyhrazuje právo takovéto smlouvy od obchodních zástupců – zprostředkovatelů nepřijmout, případně nevyplatit provizi, pokud se o předplácení běžného pojistného dle bodu 1. dozví později.

Výjimky
Každý případ nežádoucího postupu může být na základě žádosti obchodního zástupce – zprostředkovatele, který pojištění sjednal, přezkoumán statutárním ředitelem nebo správní radou obchodní společnosti SMS finance, a to na základě jeho písemné žádosti. Součástí žádosti musí být odůvodnění použitého postupu s dostatečným vysvětlením, proč nebyl použit jiný postup, který by byl pro klienta výnosnější.

PRAVIDLO č. 6
Propagace pojistných produktů

Za propagaci se považuje jakákoliv forma komunikace, jejímž cílem je přimět osoby k uzavření, změně, příp. zániku pojistné smlouvy.

 1. Zásady propagace pojistných produktů
  Při propagaci pojistných produktů musí být uplatňovány následující zásady:
  • poskytování objektivních (pravdivých, úplných, nezkreslených) informací,
  • poskytování jasných informací,
  • poskytování neklamavých informací,
  • jednání s odbornou péčí (zahrnuje také čestnost, férovost jednání).
 2. Obsahové požadavky na propagaci pojistných produktů
  K naplnění zásad propagace pojistných produktů je nezbytné, aby:
  • bylo z propagace zřejmé, jaký typ finančního produktu je jejím předmětem, tj. že se jedná o pojistný produkt; nemělo by dojít k jeho záměně s jakýmkoli jiným finančním produktem; jde-li o produkty životního pojištění, neměla by propagace ve vztahu k pojistnému produktu obsahovat tvrzení, že se jedná o formu spoření peněžních prostředků nebo součást spořicích programů apod., které by mohly vyvolat záměnu zejména se vklady u úvěrových institucí;
  • propagace obsahovala srovnání pojistného produktu s jinými produkty pouze pod podmínkou, že jsou v propagaci uvedeny významné faktory, které mohou mít na srovnání produktů vliv; těmito významnými faktory se rozumí zejména struktura pojistného produktu, rozsah pojištění, resp. možné výluky; jde-li o investiční životní pojištění navíc rizikovost podkladového aktiva, garance vlastností nebo výnosů, omezení v nakládání s investicí, likvidita nabízeného produktu a možné daňové aspekty.
 3. Doplňkové požadavky na propagaci investičního životního pojištění
  Kromě výše uvedených obecných požadavků je k naplnění zásad propagace pojistných produktů investičního životního pojištění navíc nezbytné, aby:
  • propagace těchto produktů vždy obsahovala zřetelné upozornění, že investice do podkladových aktiv v rámci investičního životního pojištění v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investice (investiční složky), a že tudíž obvykle není zaručena návratnost původně investované částky;
  • propagace produktů investičního životního pojištění s tzv. zajištěnou či garantovanou investicí (zejména zajištěným či garantovaným fondem) obsahovala upozornění na podstatné okolnosti mechanismu zajištění vložené částky nebo jejího výnosu (např. splnění závazků třetích osob, měnová rizika, příp. podmíněnosti zajištění, limitování maximálního výnosu apod.);
  • v propagaci produktu investičního životního pojištění byl uveden investiční horizont podkladové investice, resp. s ohledem na nákladovou konstrukci produktu, investiční horizont samotného produktu investičního životního pojištění, případně jiné důležité skutečnosti, které zásadně vymezují (charakterizují) produkt, resp. jeho podkladovou investici;
  • byl poskytnut odkaz na možnost a způsob získání statutu fondu, jedná-li se o investiční životní pojištění, jehož podkladovým aktivem je fond určený veřejnosti.

PRAVIDLO č. 7
Informační povinnost, investiční dotazník, záznam komunikace

 1. Zprostředkování pojištění, simulace průběhu pojištění
  V případě zprostředkování pojištění podléhajícího regulaci dle zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích (ZPZ), jak rovněž v případě každé jeho změny, kterou projednává obchodní zástupce – zprostředkovatel se zákazníkem, je obchodní zástupce povinen před uzavřením pojistné smlouvy sdělit zákazníkovi
  • obchodní firmu, název, jméno a příjmení, sídlo, místo podnikání či bydliště osoby, která jedná jménem pojišťovacího zprostředkovatele;
  • registr, ve kterém je evidován, a způsob, jakým lze ověřit jeho zápis v registru;
  • údaje o postupech, podle nichž spotřebitel a ostatní dotčené osoby mohou podat stížnost, popřípadě žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele;
  • jak rovněž další informace dle ustanovení § 21 – § 21c ZPZ;
  a na základě informací poskytnutých klientem a v závislosti na charakteru sjednávaného pojištění vyplnit interní tiskopis „Informace pro klienta“ a zaznamenat v něm požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním a důvody, na kterých pojišťovací zprostředkovatel zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu.
  V případě, že zprostředkovávaná pojistná smlouva obsahuje rezervotvornou složku s běžným, tj. pravidelně placeným pojistným, je obchodní zástupce – zprostředkovatel povinen klienta seznámit se simulací průběhu pojištění z oficiálního programu dané pojišťovny; v případě, že je takováto pojistná smlouva sjednána s běžným pojistným splatným za jeden pojistný rok ve výši 24 000 Kč a více, a to včetně případného rizikového pojistného, nařizuje obchodní společnost SMS všem svým obchodním zástupcům – zprostředkovatelům dodržovat dále tyto zásady:
  • K povinnému internímu tiskopisu „Informace pro klienta“ připojit vytištěnou a klientem podepsanou simulaci průběhu pojištění z oficiálního programu dané pojišťovny.
  • V povinném interním tiskopisu „Informace pro klienta“ v části „Ostatní požadavky a potřeby klienta – pojistníka v oblasti pojištění osob“ do okna „Jiné“ doplnit větu: Klient bere na vědomí, že pravidelné mimořádné pojistné je zpravidla výnosnější než běžně placené pojistné, ale na rozdíl od běžně placeného nemůže obsahovat žádnou pojistnou ochranu.
 2. Informační povinnost v souvislosti s tzv. „přepojištěním“
  Pokud v souvislosti se sjednáním nového pojištění je zároveň zákazníkovi doporučeno ukončit jinou obdobnou pojistnou smlouvu, kde je zákazník pojištěným, jsou všichni obchodní zástupci – zprostředkovatelé obchodní společnosti SMS povinni dodržovat tyto zásady:
  • Sepsat se zákazníkem povinný záznam „Požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním osob“ a doplnit jej o důvody, na kterých obchodní zástupce - zprostředkovatel zakládá své doporučení na náhradu původního pojištění. Pokud své doporučení zakládá na finanční analýze, je povinen zákazníkem podepsané vyhotovení analýzy odevzdat spolu s pojistnou smlouvou a informačním listem společnosti k archivaci.
  • V povinném záznamu „Požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním osob“ v kolonce „Jiné“ uvést náklady, které jsou pro zákazníka spojené s náhradou původního pojištění (např. nízká výše odkupného, povinnost dodatečného zdanění, nemožnost převodu kapitálové hodnoty nebo technických rezerv mezi pojistiteli apod.).
  • Jestliže obchodní zástupce – zprostředkovatel obchodní společnosti SMS finance není schopen posoudit závažnost a rozsah důsledků svého doporučení (např. doporučuje ukončení pojištění, s jehož parametry se dostatečným způsobem neseznámil), je povinen tuto skutečnost zaznamenat v povinném záznamu „Požadavky a potřeby zákazníka související se sjednávaným pojištěním osob“ v kolonce „Jiné“.
 3. Řízení střetu zájmů při nabízení investičního životního pojištění primárně za účelem investice, Investiční dotazník
  V případě, že obchodní zástupce – zprostředkovatel nabídne klientovi uzavření pojištění s investiční složkou vyšší, než je míra minimální postačitelnosti, je povinen vyplněním Investičního dotazníku v interním tiskopisu „Informace pro klienta“ zjistit investiční profil klienta. Pokud je zároveň oprávněn sjednávat i produkty přímého investování, případně doplňkového penzijního spoření, je povinen klienta o těchto produktech písemně informovat prostřednictvím interního tiskopisu „Informace pro klienta“. Písemně klienta informovat je povinen i  o skutečnosti,  že oprávnění ke zprostředkování výše uvedených produktů nemá.
 4. Zprostředkování přímého investování
  V případě zprostředkování produktů podléhajících regulaci zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT), jak rovněž v případě každé jeho změny, kterou projednává obchodní zástupce – zprostředkovatel s klientem, je obchodní zástupce povinen na základě informací poskytnutých mu klientem vyplnit interní tiskopis „Záznam z jednání – investiční dotazník“ a zaznamenat tak jeho požadavky, potřeby a důvody, na kterých zakládá svá doporučení, a to v písemné podobě. Součástí daného záznamu musí být kontrolní seznam informací, jež byly zákazníkovi poskytnuty. Obchodní zástupce – zprostředkovatel je dále před uzavřením smlouvy povinen získat od zákazníka informace o:
  • jeho znalostech a zkušenostech v oblasti investic,
  • jeho znalostech a zkušenostech s investičními nástroji,
  • jeho finančním zázemí,
  • investičních cílech,
  jak rovněž současně poskytnout zákazníkovi informace dle ustanovení § 15 písm. d) ZPKT.
  Vedle uvedeného je obchodní zástupce – zprostředkovatel povinen pořizovat záznamy komunikace s potenciálními zákazníky a poskytnout je obchodní společnosti SMS k tomu, aby je mohla uchovávat nejméně po dobu 5 let od okamžiku poskytnutí investiční služby nebo provedení obchodu.
 5. Zprostředkování doplňkového penzijního spoření
  V případě zprostředkování produktů podléhajících regulaci dle zákona o doplňkovém penzijním spoření (ZDPS), jak rovněž v případě každé jeho změny, kterou projednává obchodní zástupce – zprostředkovatel se zákazníkem, je obchodní zástupce povinen na základě informací poskytnutých mu klientem vyplnit interní tiskopis „Záznam o potřebách a požadavcích klienta – doplňkové penzijní spoření“ a zaznamenat tak jeho požadavky, potřeby a důvody, na kterých zakládá svá doporučení pro výběr dané strategie spoření, a to v písemné podobě. Součástí daného záznamu musí být kontrolní seznam informací, jež byly zákazníkovi poskytnuty. Obchodní zástupce – zprostředkovatel je dále před uzavřením smlouvy povinen získat od zákazníka informace o:
  • jeho znalostech a zkušenostech v oblasti financí,
  • jeho znalostech a zkušenostech s investičními nástroji, do kterých důchodové fondy investují,
  • jeho finanční situaci,
  • jeho finančních cílech a představách v rámci důchodového spoření či doplňkového penzijního spoření a preferencích ve vztahu ke strategii spoření,
  • jeho toleranci k riziku, jak rovněž to, zdali se produkty penzijních společností hodí pro jeho potřeby,
  • tom, které výhody má zamýšlené doporučované důchodové spoření či doplňkové penzijního spoření ke splnění jeho potřeb,
  • tom, jaké má v případě hledání nového důchodového spoření či doplňkového penzijního spoření toto výhody oproti jeho stávajícímu důchodovému spoření…
  • Vedle uvedeného je obchodní zástupce – zprostředkovatel povinen pořídit záznam komunikace s potenciálními zákazníky a poskytnout je obchodní společnosti SMS k tomu, aby je mohla uchovávat nejméně po dobu 5 let od okamžiku poskytnutí služby nebo provedení obchodu.

PRAVIDLO č. 8
Lhůty pro předání zprostředkovaných smluv a pokynů

Obchodní zástupce – zprostředkovatel je povinen doručit obchodní společnosti SMS do administrativních prostor, případně do jiných určených prostor smlouvy (nebo návrhy smluv) sjednané se zákazníky, jak rovněž pokyny zákazníků, v termínech, které definuje vnitřní předpis – Doručování produkce administrativě SMS.

PRAVIDLO č. 9
Vedení telefonického rozhovoru se zákazníkem

Základním pravidlem telefonického jednání se zákazníky je prosazování korektních způsobů telefonické nabídky služeb poskytovaných obchodními zástupci – zprostředkovateli obchodní společnosti SMS v návaznosti na ochranu a budování dobrého jména společnosti a jejích obchodních partnerů.

Zásady telefonického jednání se zákazníky jsou pak následující:

 • V rámci telefonické komunikace se zákazníkem nesmí být přímo poskytovány služby, tedy nesmí být zákazníkovi nabízeny jednotlivé produkty, které jsou zprostředkovávány obchodní společností SMS.
 • Obchodní zástupce – zprostředkovatel si maximálně 30 dnů před uskutečněním telefonického hovoru ověří ve firemní databázi, zda daného klienta už nekontaktoval jiný zástupce společnosti tak, aby nikoho neobtěžoval opakovaným voláním.
 • SMS je vždy v rámci rozhovoru představena plnou obchodní firmou (názvem) – z obsahu telefonické komunikace, byť jejím prostřednictvím nejsou v návaznosti na výše uvedené poskytovány služby, musí být zřejmé údaje o SMS.
 • Během telefonického hovoru se volající chová zdvořile a dbá na to, aby klienta zbytečně neobtěžoval.
 • Volající nesmí uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, anebo zamlčet údaje o charakteru a vlastnostech nabízené služby.
 • Volající neslibuje služby, které neumí, nemůže nebo nesmí poskytovat a dodržuje veškerá pravidla popsaná v tomto vnitřním předpisu.
 • Volající volané telefonní číslo zákazníka zaznamená do firemní evidence uskutečněných hovorů.
 • Pokud obchodní zástupce – zprostředkovatel pověří uskutečněním telefonického hovoru jinou osobu, nese za takovýto hovor plnou odpovědnost, jako by ho uskutečnil sám. Musí také zabezpečit, aby takovýto hovor byl uchován po dobu minimálně 6 měsíců v podobě audiozáznamu.

PRAVIDLO č. 10
Konzultace

Vedení obchodní společnosti SMS, tedy statutární ředitel a správní rada, jak rovněž oddělení Compliance, jsou připraveni v případě pochybností či potíží okamžitě a ochotně poradit a pomoci – neváhejte nás kontaktovat.

Jako člen Asociace českých pojišťovacích makléřů máme povinnost rovněž dodržovat i Kodex etiky v pojišťovnictví vydaný asociací.

Jsme dobří, i když to na billboardy nepíšeme