Firemní klientela

Pomoc zaměstnavatelům při zavádění benefitů

Schopnost udržet si své zkušené zaměstnance je jedním z klíčových faktorů stability každé firmy. Významným personálním stabilizačním nástrojem jsou tzv. benefity, neboli zaměstnanecké výhody, které v rostoucí míře zaměstnavatelé kromě mzdy poskytují svým zaměstnancům. Součástí této podpory zpravidla bývají i příspěvky na penzijní spoření či životní pojištění. Kromě toho, že tím zaměstnavatel významně pomůže svému zaměstnanci se zabezpečením jeho klidného stáří a ochrany životních rizik, využitím státní podpory mu může zvýšit čistý příjem i bez růstu personálních nákladů. I přes nesporné výhody finančních benefitů je ne všichni zaměstnavatelé zaměstnancům poskytují. Důvodem obvykle jsou nedostatečné či chybné informace. Dokážeme vám pomoci s řešením zejména těchto oblastí:

 • metodické záležitosti týkající se zavádění benefitů;
 • minimalizace času při jednání s pojišťovnami, resp. penzijními společnostmi, a jednotlivými zaměstnanci;
 • výběr a zprostředkování vhodných produktů;
 • správné nastavení pojistných částek, resp. spořicích programů, a optimalizace již dříve sjednaných produktů;
 • prezentace finančních benefitů zainteresovaným skupinám k docílení podpory pro jejich zavedení.

A právě tyto problémy umíme za zaměstnavatele vyřešit a sejmout tak z něj toto velké břemeno.

Co by měl každý zaměstnavatel vědět

Novela zákona o dani z příjmu účinná od 1. 1. 2008 umožňuje považovat za daňově uznatelné náklady veškeré příspěvky na penzijní připojištění i soukromé životní pojištění do výše stanovené vnitřním předpisem, či kolektivní nebo pracovní smlouvou (jakožto i jinou smlouvou). Jako daňový náklad je tedy uznatelná jakákoliv částka za podmínky, že splňuje limit, který si zaměstnavatel sám stanoví ve vnitřním předpisu (směrnici) nebo v jiné smlouvě – viz § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o daních z příjmů.

Součet ročního příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění či doplňkové penzijní spoření.
Do 30 000 Kč Více než 30 000 Kč
Zaměstnavatel
 • Příspěvek zaměstnavatele je daňovým nákladem
 • a nepodléhá odvodům na SZP.
 • Příspěvek je pro zaměstnavatele daňovým nákladem.
 • Částka příspěvku převyšující 30 000 Kč podléhá odvodům na SZP (34 %) do úrovně stanoveného stropu.
Zaměstnanec
 • Příspěvek zaměstnavatele nepodléhá dani z příjmu fyzické osoby.
 • Zaměstnanec neodvádí z příspěvku zaměstnavatele odvody na SZP.
 • Částka příspěvku převyšující 30 000 Kč podléhá dani z příjmu (15 %) a
 • podléhá odvodům na SZP (11 %) do úrovně stanoveného stropu.
 • Částka odvedená zaměstnavatelem na SZP dále navyšuje základ daně pro odvod daně z příjmu fyzických osob.
Vlastní příspěvky zaměstnance

V rámci „ročního vypořádání“ (tj. provedení ročního zúčtování mzdy zaměstnancům, kteří nepodávají daňové přiznání, nebo při podání daňového přiznání u ostatních) lze využít odpočtu příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění od základu daně. Jedná se o ty příspěvky, které si hradí sám zaměstnanec.

Od základu daně lze odečíst úhrn příspěvků zaplacených fyzickou osobou (tj. zaměstnancem, OSVČ apod. – viz § 2 zák. 586/1992 o daních z příjmů, dále jen ZDP) na její doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění za zdaňovací období (kalendářní rok), snížený o 12 000 Kč. Maximální částka, kterou lze takto odečíst, činí 12 000 Kč.

Zároveň lze odečíst pojistné zaplacené fyzickou osobou na její soukromé životní pojištění v celkové výši 12 000 Kč za zdaňovací období (tj. kalendářní rok).

Proč si vybrat právě nás?

 1. Spolupracujeme se všemi penzijními společnostmi a pojišťovnami, ale na žádné z nich nejsme závislí.

  Základním předpokladem pro zpracování výhodných nabídek pro vaše zaměstnance je skutečná nezávislost zprostředkovatele na poskytovatelích produktů a služeb. Na rozdíl od řady našich konkurentů nepreferujeme žádného našeho partnera a pracujeme pouze se standardními produkty, v nichž nelze zamaskovat jejich vyšší nákladovost. To našim poradcům umožňuje nabídnout pro vaše zaměstnance nejvýhodnější produkty pro uspokojení jejich potřeb. Protože zastupujeme všechny pojišťovny a penzijní společnosti, vaši zaměstnanci nebudou muset kvůli získání vámi poskytovaných výhod uzavírat nové smlouvy.

 2. Budeme ve vašem zastoupení jednat se všemi poskytovateli služeb a zabezpečíme agendu s tím spojenou.

  Zajištění veškeré související agendy je samo o sobě úsporou času a peněz pro zaměstnavatele, zvlášť po několika novelách zákona, které změnily pravidla pro daňovou uznatelnost. Nárůst složitosti agendy byl mj. způsoben zrušením tzv. pobídek a exkluzivity jednoho poskytovatele, což ovšem neznamená, že vše nemůže spravovat jeden zprostředkovatel zastupující všechny poskytovatele služeb a produktů (viz úřední sdělení ČNB z 4. 11. 2009). Na základě našich zkušeností můžeme konstatovat, že na tuto agendu, včetně posouzení daňové uznatelnosti smlouvy, zaměstnavatelé obvykle nemají kapacitu, a proto tuto službu nakupují externě.

 3. Pomůžeme vám zefektivnit přerozdělení personálních nákladů.

  Naše služba vám přinese jednak úsporu na daňových odvodech až do základu superhrubé mzdy a zároveň tím budete moci zvýšit každému vašemu zaměstnanci čistý příjem až o 14 500 Kč ročně bez nárůstu personálních nákladů a to vše za podmínek stanovených platnou legislativou. Tato služba uspokojuje fenomén dnešní doby také tím, že nahrazuje složitou agendu poskytovaných benefitů formou kafeterie. Jak přesně naše služby fungují, vám ukážeme na osobní schůzce, pokud o to projevíte zájem. Zároveň budeme moci společně posoudit, do jaké míry jsou vhodné pro vaši firmu.

 4. V rámci soukromého životního pojištění zabezpečujeme výnosnější formu příspěvků zaměstnavatele.

  Tím, že příspěvky zaměstnavatele s využitím našeho know-how jsou poskytovány do pojistek zaměstnanců formou pravidelných mimořádných vkladů, nejsou zatíženy počátečními náklady za sjednání smluv a tím jsou pro zaměstnance výnosnější. Kromě toho při předčasném ukončení pojistné smlouvy v prvních dvou letech má v tomto případě zaměstnanec nárok na tzv. odbytné, na rozdíl od běžného pojistného. Nemalou výhodou této formy poskytování příspěvků zaměstnavatelem je, že pokud přestane zaměstnanci přispívat, nevznikne tím povinnost na straně zaměstnance, coby pojistníka, zvýšit své běžné pojistné o příspěvky zaměstnavatele. Stejným postupem pomáháme zvýšit výnosnost příspěvků rovněž i jednotlivým zaměstnancům u jejich stávajících smluv.

 5. S vašimi zaměstnanci budou jednat naši nejlepší poradci.

  Aby náš poradce získal oprávnění jednat s firemní klientelou, musí splňovat tyto podmínky:

  • má vysokou odbornost a dostatečnou odbornou praxi,
  • zabezpečuje komplexní poradenství,
  • jedná s klienty fér a umí se přizpůsobit jejich požadavkům,
  • úspěšně absolvuje certifikované vzdělávání určené pro poradce firemní klientely.

  Hlavní důraz klademe na to, aby poradce nastavoval služby maximálně výhodně pro klienta a kliento byli s jeho službou spokojeni.

 6. Zabezpečíme pro vaše zaměstnance komplexní poradenství na špičkové úrovni a budeme jim zdarma trvale poskytovat servis.

  Rozhodnete-li se spolupracovat s námi, naši poradci si s vašimi zaměstnanci jednotlivě domluví schůzku, na níž se nejprve dohodnou na rozsahu požadovaných služeb. Práce našeho poradce s klientem obvykle začíná tzv. diagnostikou osobních financí. S pomocí našeho unikátního programu Galaxy, jehož výpočty vycházejí z informací ČSSZ, ČSÚ a ČNB, poradce klientovi vypočte výši sociálních dávek, starobního i invalidních důchodů a finanční částky potřebné pro doplnění chybějících příjmů po vzniku nenadálých událostí (např. nemocenská) nebo v období penze. Teprve až na základě těchto informací mu navrhne řešení, tj. konkrétní investiční či pojistný program, resp. změny v jeho stávajících produktech, a zároveň mu k těmto produktům poskytne srozumitelnou formou všechny důležité informace. Zároveň bude pro klienta trvale zabezpečovat komplexní služby, včetně pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti, nebo mu pomůže vyřešit jeho dluhovou zátěž. Protože naši poradci mohou bez omezení nabízet klientům prakticky všechny standardní investiční, bankovní a pojistné produkty, mohou pro vaše zaměstnance vybrat vždy ty nejvýhodnější produkty a dokáží je optimálně nastavit.

 7. Zvýšíme finanční gramotnost vašich zaměstnanců.

  V posledních letech stoupá zájem zaměstnavatelů o programy zaměřené na zvýšení finanční gramotnosti zaměstnanců. Abychom uspokojili tuto poptávku, vyvinuli jsme několik programů, po jejichž absolvování účastníci nejenže porozumí finančním transakcím a produktům, ale zároveň se tím stanou samostatnější a odolnější vůči působení médií či nekalým praktikám finančních poradců. K tomu získají přehled o sociálních dávkách, nárocích na invalidní, pozůstalostní či starobní důchod a řadu dalších užitečných informací.

  Hlavním cílem těchto vzdělávacích programů je, aby účastníci po jejich absolvování byli schopni rychle se zbavit neefektivních dluhů, začít budovat svoji finanční nezávislost a byli odolní vůči manipulacím. Navíc, pokud zaměstnanci mají vyřešenou finanční situaci, zpravidla bývají spokojenější a tím i v práci výkonnější, což je přínosem pro každého zaměstnavatele.

 8. Své služby poskytujeme zdarma.

  Protože naše odměna je zakomponována do ceny standardních produktů, nezatížíme vaši peněženku a ani peněženku vašich zaměstnanců. Spíš naopak. Ušetříte vy a v řadě případů i vaši zaměstnanci, kteří často mívají zbytečně předražené či špatně nastavené pojistky a využívají nevýkonné spořicí nástroje. Důležité také je, že na rozdíl od konkurence, naši poradci mají mnohem vyšší podíl z provize, kterou obdržíme od partnerů, a mohou svým klientům poskytovat více času, resp. nastavovat pro klienty produkty výhodněji na úkor svých provizí.

Firemní ochranný program zaměstnanců

Firemní ochranný program zaměstnanců zmírní či zcela kompenzuje negativní finanční dopad případné pojistné události. Naši specialisté navrhnou řešení dle pracovní náplně vašich zaměstnanců, jejich příjmů, případně individuální životní situace každého z nich.

Poradíme vám v těchto oblastech:

 • odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli
 • úraz nebo dlouhodobá nemoc
 • invalidita zaměstnance následkem úrazu nebo nemoci

Firemní ochranný program doporučujeme sjednávat jako tzv. skupinové pojištění, díky čemuž lze výrazně ušetřit.

Pojistné na takovéto programy je mnohdy, při splnění podmínek daných zákonem o daních z příjmu (např. existence pravidel pro přispívání ve vnitřní normě, směrnici nebo kolektivní smlouvě), daňově uznatelným nákladem, a to v jakékoliv výši. Tyto prostředky však nejsou osvobozeny od sociálního a zdravotního pojištění ani od daně z příjmu fyzických osob.

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik

V současnosti představuje pojišťovnictví intenzivně rozvíjející se oblast, ve které firemním zákazníkům nabízí své služby celá řada tuzemských i zahraničních pojišťovacích ústavů. Pro pojištěného to nesporně přináší výhodu v rozšíření možnosti výběru optimálního pojištění. Vytěžit z konkurenčního boje jednotlivých pojišťoven co nejvýhodnější podmínky je tudíž zcela logické. Předpokladem je ovšem dobrá orientace na pojišťovacím trhu, znalost nabízených produktů, pojistných podmínek jednotlivých pojišťoven a také schopnost správně stanovit požadavky na pojištění. Pro toho, kdo však není s oblastí pojišťovnictví v každodenním, intenzivním kontaktu, to může znamenat velmi nesnadný úkol.

Poradíme vám v těchto oblastech:

 • analýza pojistných rizik
 • analýza vašich již uzavřených pojistných smluv
 • pojištění firemního majetku
 • pojištění dopravců a transportu
 • odpovědnostní druhy pojištění
 • pojištění přerušení provozu
 • pojištění firemních vozidel
 • hlášení pojistných událostí a asistence při jejich likvidaci
Firemní klientela