Vzdělávání

Charakteristika

 • Poradce u nás školí tým profesionálních lektorů s odbornou praxí, což jednak zabezpečuje vysokou úroveň vzdělávání, ale zároveň umožňuje zavádět nejnovější poznatky a metody jednání s klientem do poradenské praxe. Tím se lišíme od našich konkurentů, kteří se chlubí svým systémem vzdělávání, ale ve skutečnosti proškolení poradců zabezpečují pouze jejich manažeři. Z takovýchto seminářů si mohou poradci odnést jen neúplné či zkreslené informace a není divu, že při jednání s klienty používají zastaralé postupy založené na manipulacích.
 • Většina vzdělávacích programů zařazených do naší Akademie jsou semináře s dobrovolnou účastí. S výjimkou povinných seminářů pro nováčky a pokročilé poradce, které pravidelně probíhají ve vzdělávacích prostorách našich center v Praze, Brně a Frýdku-Místku, všechny ostatní semináře se konají pro početně malé skupiny poradců nejčastěji v prostorách kanceláří jejich manažerů. Tento servisní model vzdělávání zabezpečuje nejen vyšší komfort pro účastníky školení, ale také jejich vyšší efektivitu.
 • Na většinu školení se může každý zájemce přihlásit sám prostřednictvím našeho intranetu nebo jej může přihlásit jeho manažer.
 • S výjimkou certifikačních seminářů se na úhradě spolupodílejí i účastníci, popř. jejich manažeři. Tím jsou jednak přirozeně motivováni k tomu, aby získané poznatky a dovednosti uplatnili v praxi a zvýšili si tím svůj příjem, a zároveň je vytvářen tlak na školitele, aby podávali co nejlepší výkony a nabízeli školení, o které je zájem.
 • Náklady na dopravu, ubytování školitelů a zabezpečení školicích místností u seminářů s dobrovolnou účastí hradí SMS. U těchto seminářů školné, které stanoví lektor na základě vlastního uvážení, hradí účastník, popř. jeho manažer, a to buď z nevyčerpaných kreditů, které obdržel při dosažení vyšší pozice, nebo srážkou z provizí.
 • Naši školitelé v souladu s filozofií naší společnosti poskytují účastníkům seminářů o produktech pravdivé, úplné a nezkreslené informace. Dovídají se tak nejen o přednostech produktů, ale také o jejich slabinách.
 • Poradci, kteří se chtějí stát špičkovými odborníky ve svém oboru, se mohou zúčastnit školení odborných specialistů pro investice, úvěry, nemajetková pojištění nebo se specializovat na firemní klientelu.

Systém vzdělávání pro pokročilé poradce v SMS lze rozdělit do 2 skupin – na povinné vzdělávání („abecedy“ a certifikační semináře) a dobrovolné vzdělávání.

Povinné vzdělávání

Úplní nováčci v oboru musí u nás absolvovat šestidenní denní kurz Produktové abecedy. Pokud jste zkušeným poradcem, budete se muset zúčastnit pouze 1. semináře, v němž se naučíte pracovat s naším intranetem (Adminem), a to za předpokladu, že úspěšně složíte závěrečnou zkoušku odborné způsobilosti. Jako zkušený poradce nebudete muset absolvovat ani kurz Obchodní abecedy.

Postoupí-li u nás poradce na základě produkce v předchozím čtvrtletí do vyšší pozice než Junior poradce a chce-li na ní setrvat, je povinen do stanovené lhůty absolvovat 3 odborně zaměřené celodenní semináře určené pro danou pozici. Dosáhne-li vyšší pozice vlastní produkcí, školné za tyto semináře se plně uhradí z kreditů, které poradci přidělíme za produkci s prvním nástupem na příslušnou pozici. Podmínkou postupu na první a všechny další pozice je, že poradce je současně tzv. vázaným zástupcem SMS na investice.

Pokud k nám přijdete od konkurence a byli jste na vyšší pozici než Junior poradce tzv. nastřeleni, začne vám běžet lhůta pro certifikaci až v následujícím čtvrtletí a kredity od nás obdržíte až po skončení celého kalendářního čtvrtletí od dosazení na příslušnou pozici. Máte-li v oblasti pojištění a investic dostatečné znalosti, můžete se místo absolvování certifikačních seminářů nechat přezkoušet formou znalostního testu.

Obsah certifikačních seminářů pro jednotlivé stupně

Strom akademie

Pro 1. stupeň (Poradce – hodnota bodu 1,17 Kč)

 • Zprostředkování pojištění osob s podporou Galaxy (1 den)
 • Zprostředkování investic s podporou Galaxy (2 dny)

Pro 2. stupeň (Samostatný poradce – hodnota bodu 1,33 Kč)

 • Srovnání produktů neživotního pojištění (2 dny)
 • Srovnání bankovních produktů (1 den)

Pro 3. stupeň (Senior poradce – hodnota bodu 1,50 Kč)

 • Zprostředkování investic – rozšíření znalostí (1 den)
 • SMS konsolidace osobních financí – finanční plán (1 den)
 • Srovnání neživotního pojištění – rozšíření znalostí (1 den)

Při postupu na ostatní vyšší stupně se vyžaduje pouze certifikace z předchozích stupňů. „Spadnete-li“ z pozice a znovu se na ni vrátíte, nebudete již muset znovu tyto certifikační semináře absolvovat.

Dobrovolné vzdělávání

Po absolvování tzv. Abeced určených pro nováčky můžete u nás dál pokračovat v rozšiřování a prohlubování svých odborných znalostí a komunikačních dovedností. Zatímco v  produktovém vzdělávání navazujícím na Produktovou abecedu dominují školení pořádaná našimi partnery, v případě obchodních dovedností mohou pokročilí poradci absolvovat dvě úrovně tzv. Obchodní akademie. Kromě toho se můžete po absolvování několika tréninkových seminářů stát specialisty pro firemní klientelu.

Obchodní akademie

Semináře Obchodní akademie tvoří dvě systémově ucelené série (1. a 2. úroveň) a jsou uspořádány tak, aby na sebe po obsahové stránce navazovaly. Následující seminář představuje vyšší stupeň obchodních dovedností než seminář předchozí. Doporučený časový odstup jednotlivých seminářů z důvodu zapracování získaných poznatků do praxe je 3 až 4 týdny. Všechny semináře jsou vedeny metodou skupinového koučinku, u níž se předpokládá vysoký stupeň zapojení účastníků do výuky s cílem najít vlastní cestu k řešení dané problematiky. Tyto zážitkové semináře pomáhají poradcům nejen najít skryté rezervy pro zvýšení svého výkonu, ale zároveň posilují a stabilizují vztah poradce k práci finančního poradce.

1. úroveň

 • Psychologie obchodního jednání (2 dny)
 • Doporučení a telefonické kontaktování (1 den)
 • Základy barevné typologie (1 den)
 • Neverbální komunikace s klientem (1 den)
 • Life management (1 den)
 • SMS konsolidace osobních a rodinných financí (1 den)
 • Poradenské strategie (1 den)

2. úroveň

 • Investiční nástroje a strategie (2 dny)
 • Obličejové typologie (1 den)
 • Tvorba finančních analýz (1 den)
 • Time management (1 den)
 • Etiketa a image finančního poradce (1 den)
 • Digitální kontaktování a komunikace (1 den)

Na tyto základní semináře navazuje řada dalších doplňkových tréninkových seminářů.

SMS akademie