Souhlas se zpracováním osobních údajů

Klient – uživatel (dále jen „Uživatel“) uděluje v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a související právní úpravu, odesláním svých osobních údajů prostřednictvím internetové aplikace na webových stránkách obchodní společnosti SMS finance, a.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 19946, identifikační číslo: 25381512, sídlem: Hvězdova 1716/2b, Nusle, Praha 4, PSČ: 140 00 (dále jen „společnost“ či „SMS“), jakožto provozovateli dané internetové aplikace a tím pádem i správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů (včetně údajů citlivých) týkajících se osoby Uživatele. Uživatel bere na vědomí, že bez předchozího souhlasu se zpracováním kontaktních osobních údajů, není možné osobní údaje do výše specifikované internetové aplikace společnosti zadat a odeslat.

Uživatelem poskytnuté osobní údaje budou ze strany SMS zpracovávány zejména za účelem nabízení obchodu a služeb, a to i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, pokud Uživatel s takovým postupem nevyslovil písemný nesouhlas a dále k souvisejícím statistickým, marketingovým a obchodním účelům, za účelem zajištění plnění zákonných povinností a k ochraně práv a oprávněných zájmů společnosti a spolupracujících subjektů SMS (pojišťovny, banky, atd.), a to v rozsahu nezbytném k naplnění výše uvedeného účelu či účelů.

Společnost prohlašuje, že osobní údaje uživatele budou zpracovávány automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních zásad pro nakládání s osobními údaji, a to zejména shromážděním, uložením na nosič informací, vyhledáváním, používáním, uchováváním, tříděním, kombinováním, vyhodnocováním, blokací a likvidací.

Udělený souhlas se týká všech osobních údajů (včetně údajů citlivých), které o sobě Uživatel sdělí SMS prostřednictvím internetové aplikace na webových stránkách společnosti, jak rovněž údajů, které jsou obsaženy ve smlouvách, souvisejících dokumentech a v materiálech, které jsou používány k poskytnutí služeb ze strany SMS a ostatních osobních údajů poskytnutých společnosti za účelem plnění smluvních závazků a povinností.

Uživatel poskytnutím svých osobních údajů (včetně údajů citlivých) společnosti prostřednictvím internetové aplikace společnosti a jejich odesláním výslovně souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly společností zpřístupněny při zachování veškerých zákonem stanovených povinností, rovněž jejím spolupracovníkům (pojišťovací zprostředkovatelé, vázání zástupci, finanční poradci, atd.), kteří zajišťují zprostředkovatelskou a poradenskou činnost, případně správu a kontrolu již uzavřených smluv Uživatele, jednotlivým spolupracujícím subjektům SMS (pojišťovny, banky, atd.), anebo dalším obchodním partnerům SMS.

Uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů (včetně údajů citlivých) specifikovaný výše, poskytuje společnosti na dobu určitou počínaje udělením souhlasu až do uplynutí doby deseti let od konce roku, ve kterém zanikla platnost a účinnost smlouvy, na jejímž základě jsou uživateli poskytovány služby, či ve kterém byla realizována poslední platba na základě zmíněných smluv zprostředkovaných společností ve prospěch spolupracujících subjektů SMS (pojišťovny, banky, atd.). Pokud nedojde k uzavření smlouvy dle předchozí věty či poukázání žádné platby na základě takové smlouvy, poskytuje Uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů (včetně údajů citlivých) na dobu deseti let od konce roku, ve kterém byl souhlas udělen.

Uživatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, požádat o poskytnutí informací o zpracování svých osobních údajů, přičemž v této souvislosti bere na vědomí, že společnost má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Má-li Uživatel za to, že společnost, její spolupracovníci (pojišťovací zprostředkovatelé, vázání zástupci, finanční poradci, atd.), kteří zajišťují zprostředkovatelskou a poradenskou činnost, případně správu a kontrolu již uzavřených smluv Uživatele, či jednotlivé spolupracující subjekty SMS (pojišťovny, banky, atd.), zpracovávají jeho osobní údaje v rozporu s výše deklarovaným účelem, se kterým vyslovil souhlas, v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu s příslušnou právní úpravou, může požádat společnost o vysvětlení a požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn. Uživatel je také oprávněn se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je dle příslušné právní úpravy ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů.