Otázky a odpovědi

Ke kariéře a provizím manažera

Ručí vaší manažeři za pohledávky za jejich poradci?

Ano, ale pouze v omezeném rozsahu. Základní odpovědnost manažera za pohledávky vůči svému poradci u nás končí částkou 15 tis. Kč. V tomto případě musí nováček počítat s tím, že si do svého stabilizačního účtu bude povinen po dobu dvou let odkládat 20 % z provizí, nejméně však ve výši průměrného storna. Teprve po uplynutí tohoto období mu bude stabilizační účet tvořen nebo zrušen za stejných podmínek jako ostatním poradcům SMS. Zároveň z důvodu ochrany před podvodníky bude moci po dobu dvou let za sjednané produkty pobírat měsíčně maximálně 80 tis. Kč s tím, že nárok na doplatek nevyplacené části provize bude mít až po uplynutí této lhůty. Pokud je však manažer ochoten za svého nováčka převzít záruku do výše 10 % pohledávek, max. však 100 tis. Kč, bude jeho nováčkovi odkládáno po dobu roku odkládáno pouze 10 % z provizí, min. však ve výši průměrného storna. Rovněž maximální částka měsíční výplaty v tomto případě činí 90 tis. Kč a toto omezení platí pouze po dobu jednoho roku.

Když si k vám přivedu tým, kdo mi zaručí, že moje lidi nepřevedete k někomu jinému?

V naší firmě je několik málo pravidel, jejichž porušení je tabu. Jedním z nich je pravidlo, podle něhož nelze manažerovi odebrat poradce nebo podřízeného manažera a přidělit jej někomu jinému, aniž by o to sám požádal nebo s tím souhlasil. Pokud poradce nechce pracovat pod svým manažerem a jeho manažer nesouhlasí s jeho převedením k jinému manažerovi, raději se s ním rozloučíme, než aby došlo k porušení tohoto pravidla. Díky tomu naši manažeři mohou být v klidu, když se jejich poradci setkávají nebo spolupracují s týmy vedenými jinými manažery.

U konkurenční firmy mi nabízejí zaručenou manažerskou pozici a také, že mi přidělí poradce. Budete u vás ochotni udělat totéž?

Když k nám nastoupíte na manažerskou pozici, budete mít půl roku na to, abyste v následujícím období výkonností své skupiny tuto pozici obhájil. V opačném případě musíte počítat s tím, že o svoji pozici přijdete. Podle nás by nebylo fér, aby někdo měl vyšší pozici jen proto, že mu to někdo slíbil, a byl tudíž odměňován lépe než jeho výkonnější kolega. Rovněž ani poradce vám naše firma nepřidělí, protože bychom je museli odebrat jiným manažerům, což z principu neděláme. Může tak učinit pouze váš nadřízený manažer, pokud se rozhodne převést do vašeho týmu své vlastní poradce a získá k tomu od nich souhlas.

Proč v provizním systému ve srovnání s konkurencí odměňujete lépe poradce a ne manažery?

Je pravdou, že Junior poradce má u nás nárok na 42 % provize, kterou obdržíme od partnerů, což je nejvíce ze všech konkurenčních firem. Vyšší provize má poradci sloužit k tomu, aby mohl klientovi věnovat více času ve srovnání s konkurencí, poskytovat mu kvalitnější servis, aby mohl pomáhat i méně bonitním klientům a také k jejich finanční stabilizaci. Vyšší provize by neměly vést poradce k tomu, aby práci věnovali méně času, což se taky v některých případech stává. Finanční stabilizací poradců pomáháme i jejich manažerům, protože mohou rozšiřovat svůj tým, aniž by od nich z důvodů nízkých provizí poradci odcházeli. Pokud se týče rozdílových provizí manažerů, i když jsou v procentuálním vyjádření srovnatelné s konkurencí, v korunách jsou vyšší, protože jsou vypočteny z vyššího základu, kterým je provize Junior poradce. K tomu je zapotřebí přičíst úhradu až 80 % nákladů na provoz kanceláře (max. 16 tis. Kč/měs.), což naši manažeři velmi oceňují.

Poskytujete manažerům mimo provize nějakou rentu?

Ne, protože je 84 % z plateb od našich partnerů vypláceno formou provize a na podporu kanceláří. Vzhledem k tomu, že provize vyplácíme z každé koruny od partnerů, nevytváříme žádné skryté fondy, z nichž by bylo možné vytvořit rentu pro vrcholový management. Zemští ředitelé však mohou využít možnost stát se akcionáři SMS a pobírat dividendu.

Může můj nadřízený manažer zastavit můj kariérní postup?

Nemůže, pokud splňujete stanovené podmínky pro zařazení na manažerskou pozici. Po uzavření smlouvy o vedení obchodní skupiny bude také záležet na plnění vašich povinností stanovených touto smlouvou.

Mohu dosáhnout vyšší pozice než můj nadřízený manažer?

Pro zařazení na manažerskou pozici je určující fakturovaný výkon celé skupiny manažera a počet přímých podřízených manažerů. Zatímco do fakturovaného výkonu se pro účely zařazení do kariérního stupně započítává i fakturace skupiny podřízeného manažera, v případě plnění podmínky podřízených manažerů tomu tak není. Může se tedy stát, že nadřízený manažer se např. zastaví na pozici Oblastního manažera z důvodu, že má pouze jednoho podřízeného manažera, zatímco jeho dříve podřízený manažer dosáhne pozice Regionálního ředitele, pokud má nejméně tři přímo podřízené manažery. Více se o odměňování manažerů můžete dozvědět na této stránce.

Zvažuji, zdali přejít se svým týmem třeba k vám, nebo si založit vlastní firmu zastřešenou broker poolem. Můžete mi říct, proč bych si měl vybrat vás?

Na tuto otázku najdete odpověď v tomto článku.

Smlouva, kterou mám sjednanou s v konkurenční firmě, mi neumožňuje u vás ihned nastoupit. Byl bych za to pokutován. Máte na to nějaký recept?

Tzv. konkurenční doložku, která zakazuje po ukončení spolupráce nadále působit ve stejném oboru činnosti, využívá řada firem, ale protože jsou většinou z důvodu své formulace a širokého pojetí právně nevymahatelné, v praxi se příliš neuplatňují – plní tak především preventivní funkci strašáka. Aby bylo možné sankční plnění v těchto případech vymáhat, musí být ve smlouvě podmínky uvedeny v souladu s dobrými mravy a vzájemně vyvážené, což v praxi znamená, že po druhé smluvní straně lze legitimně požadovat, aby po určitou dobu nepracovala pro konkurenční firmu se stejným či obdobným zaměřením, jestliže dotyčný za to obdrží přiměřenou finanční kompenzaci či jiné výhody vyvažující předmětný zákaz. Zároveň by měl být tento požadavek logicky odůvodněn, a to rizikem poškození smluvní strany v případě poskytnutí specifického know-how, za což rozhodně nelze považovat standardní know-how manažera či poradce. Stejně tak absurdní je podle nás vymáhat fiktivní částky za účast v běžném systému vzdělávání, což lze považovat za skryté ujednání o konkurenční doložce se všemi důsledky z tohoto vyplývajícími.

K metodice vedení poradců

Když vašim poradcům nenařizujete, jak mají vést jednání s klientem, jak zabezpečíte, aby mu poskytovali služby na vysoké úrovni a dokázali jej vytěžit?

Z krátkodobé perspektivy je bezesporu jednodušší a efektivnější poradcům nařizovat, co mají dělat, než odstraňovat překážky, které jim brání dělat svou práci dobrovolně s chutí a na vysoké odborné úrovni. Jsme přesvědčeni o tom, že koučování poradců a jejich manažerů na bázi rovnocenného partnerství je z dlouhodobého hlediska progresivnější a efektivnější metoda řízení než jejich drezúra. Totožný cíl má i náš systém vzdělávání.

Když budu chtít nechat proškolit své poradce, dovolíte mi, abych si mohl pozvat školitele z pojišťovny?

Ano, naši manažeři jsou oprávněni samostatně spolupracovat s našimi partnery a domlouvat s nimi školení svého týmu. Trváme pouze na tom, aby jako gestoři těchto školení zabezpečili pro školitele partnerů důstojné podmínky, dohodnutou účast a disciplinované chování účastníků.

Máte nějaké odborníky, kteří pro vás pracují?

Metodické vedení u nás zabezpečují tzv. odborní garanti, kteří současně odpovídají za úroveň odborného vzdělávání přidělené tematické oblasti. Kromě lektorské činnosti se starají o aktualizaci informací a softwaru v našem intranetu (Adminu) a někteří z nich také o vzdělávání tzv. odborných specialistů, jejichž úkolem je pomáhat poradcům se sjednáváním náročnějších obchodů v „terénu“. Jedná se o specialisty hypoteční, dále investiční a specialisty pro pojištění majetku a vozidel. Hlavní výhodou našeho decentralizovaného systému vzdělávání a odborné podpory je, že naši odborní garanti a specialisté jsou blíž k praxi než odborníci našich konkurentů, kteří sice mají ve výkladní skříni více analytiků, ale jejich činnost je vzdálená běžné poradenské praxi.

K značce SMS a její propagaci

Co znamená zkratka SMS?

Když byla Esemeska v r. 2001 zakládána, zkratka „SMS“ zkracovala text „Slezská makléřská společnost“. Jakmile naše firma přerostla rámec slezského regionu, získala tato zkratka nový význam, který charakterizuje zaměření naší firmy: „service – management – safety“. Hlavní roli SMS totiž chápeme tak, že naši manažeři a jejich týmy jsou našimi klienty, kterým se snažíme poskytovat servis na špičkové úrovni a současně zabezpečujeme stabilní podmínky pro jejich podnikání. Jaký byl vývoj naší firmy od založení až do současné doby, si můžete přečíst v tomto článku.

Kdo je vlastníkem SMS? Mohu se stát také vaším akcionářem?

V současné době má naše firma 4 akcionáře, a to Zbyška Kawuloka, Lumíra Woltera, Miroslava Molina a Radima Pěluchu. Stanete-li se u nás zemským ředitelem, můžete se za určitých podmínek stát i akcionářem SMS. Chcete-li se o majitelích SMS dozvědět více informací, přečtěte si tento článek.

Proč odmítáte reklamu na billboardech?

Pokud máme investovat do reklamy, snažíme se podpořit smysluplné projekty zaměřené na zvýšení společenské gramotnosti a aktivního přístupu k životu. Jsme generálním partnerem kampaně Celé Česko čte dětem a spolupracujeme i s agenturou STEM/MARK na společensky prospěšných výzkumech veřejného mínění.

Kolik máte partnerů, s nimiž spolupracujete?

K dnešnímu dni celkem 36, z čehož je 15 pojišťoven, 7 penzijních společností, 3 stavební spořitelny, 5 investičních společností, 5 bank a jedna další firma.

Kolik máte poradců a manažerů?

K dnešnímu dni spolupracujeme s 692 registrovanými PPZ, zaměstnanci a právnickými osobami.